Ombruk av masser ga klimapris

Norconsult og Isachsen Anlegg er tildelt Byggenæringens klimapris for prosjektet fv. 120 Storgata i Lillestrøm. Det var de innovative og bærekraftige løsningene for massehåndteringen i prosjektet som spesielt imponerte juryen

Ny renseløsning for forurenset overvann

Skild AS skal utvikle en filterinnsats som bruker organisk polymer for å binde partikler i forbehandlingsdelen. Med det blir Basals rensekum et komplett renseanlegg, som kan fange opp hele 95-99 % av tungmetallene i overvann.

Leggescenarioet står for mesteparten av utslippene

For miljødeklarasjonen Environmental Product Declaration (EPD) er riktige data den hellige gral. Legger man sammen alle data får man et helt annet bilde enn om man bare ser på enkeltelementer. Miljøregnskapet for et betongrør som legges i gjenbrukte masser blir betydelig bedre enn for rør som omfylles med nyprodusert pukk.

Bransjens sikreste vannkum

Norge er blant landene i Europa med størst lekkasjeprosent i VA-anlegg. Det avdekkes feil på nærmere 60 prosent av nye VA-anlegg i Norge. Det er bekymringsfulle tall, og kompetansebedriften Basal har tatt grep for å heve kvaliteten på vannledningsnettet.

Gjesteskribent: Frode Skår

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten

Massehåndtering, en utfordring i bransjen

«Tiltaksplaner er prosjektfokusert, og bidrar ikke til en planlagt og strukturert håndtering av overskuddsmasser. Arbeidet med kartleggingen av løsmasser starter for seint, og det finnes ingen gode planer for hvordan overskuddsmasser skal benyttes»,

1317 turer med lastebil

På Hamar satt de igjen med
23 057 kubikk med masser. Hvor
mange lastebilturer blir det? Hva blir transportavstand og kostnader? Hva koster hvert lass å levere? En liten lastebil tar 10-12 kubikk, mens en stor tar 17-18 kubikk. Da blir det ca 1317 turer med den største lastebilen med snitt på 17,5 kubikk last.