Sikre, effektive stikkrenner

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av forholdene ved innløpet, innløpskontroll, eller stikkrenna som en helhet, utløpskontroll.

Gjesteskribent: Tom Baade Mathiesen

«Modernisert» etablering av grøfter i VA-prosjekter  Gjennom snart førti år har jeg hatt gleden av å arbeide sammen med flinke VA-ingeniører og entreprenører i prosjekter for å få frem denne viktige infrastrukturen og da særlig i byområder. Jeg vil her gå inn på hvordan fokuset nok har forandret seg og at man nå må ha adskillig … Read more

Knust tunnelstein, betong og tegl

Miljøfokus og gjenbruk av ressurser er for alvor i ferd med å innta bruken av tunnelstein og andre masser som byggematerialer i vei og jernbane. Betongrør greier seg fint med omfylling av maskinkult, stedlige masser eller andre rimelige og lett tilgjengelige alternativer. Gjenbrukstanken har i mindre grad inntatt prosjektering og gjennomføring av mindre VA-grøft-anlegg. Her … Read more

ABC for kulverter

Det er viktig å skjønne hvordan vann oppfører seg i et lukket løp, avhengig av oppstrøms og nedstrøms forhold og utformingen av selve kulverten.