Vannsenteret på Ås ønsker å se nærmere på omfyllingsmasser

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) har så vidt åpnet dørene, og det er store behov som skal dekkes. For VA-bransjen er en av utfordringene at gjenbruk av omfyllingsmasser i grøft i alt for liten grad benyttes. Daglig leder Sjur Tveite ønsker å få til et samarbeid der teori fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal utprøves i praksis hos Vannsenteret.

Han forteller at Vannsenteret hadde sitt første styremøte rett før jul. De diskuterte blant annet dagens praksis rundt gjenbruk av omfyllingsmasser. Der man i de fleste tilfeller, for sikkerhets skyld, ender med å bruke jomfruelige omfyllingsmasser. Det har en miljøkostnad som VA-bransjen gjerne skulle vært foruten.

– Koblingen mot NMBU er naturlig for oss. Vi er nærmeste naboer her på Ås og vi samarbeider allerede tett med fagmiljøene der. På senteret har vi fasiliteter der vi kan opparbeide dokumentasjon og et kunnskapsgrunnlag for mulig gjenbruk av omfyllingsmasser. Vi må se på hvordan vi kan bygge en tilitt til det med gjenbruk i forhold til valg av ulike typer rørmaterialer og annen infrastruktur, hvor målet er at slike anlegg skal ha minst 100 års levetid. Et overordnet mål vil da være å se hvordan man kan begrense uttak og transport av jomfruelige masser. Som er en betydelig kostnads- og miljøutfordring i bransjen – og for samfunnet.


Sjur Tveite: dalig leder,
Nasonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret)

Krevende å endre adferd
– På hvilken måte tenker du at dere kan bidra?
– Vi må opparbeide dokumentasjon som bidrar til endring av adferd. Så enkelt, men så krevende er det… Det må gjøres på en måte som reduserer den opplevde risikoen som gjenbruk av omfyllingsmasser innebærer.
Vi som en nøytral part kan opparbeide nødvendig innsikt og dokumentasjon, og gjennom det bidra med beslutningsstøtte til kommunene. Det vil gjøre det enklere å ta kunnskapsbaserte valg i fremtiden.

Vannsenteret har alle forutsetninger for å bli en kunnskapsformidler der teori og praksis blir testet ut i kontrollerte former. Første byggetrinn med driftsbygg og VA-installasjoner er på plass, der de også har tillatelse til å sette opp et bygg til på senterets 13 mål store tomt.

– Vi har arealer som kan benyttes til uttesting rundt bruken av omfyllingsmasser. Vi har muligheter til å rigge et opplegg her sammen med NMBU og andre samarbeidspartnere, der det kan gjøres på en systematisk og trygg måte. Noe av Vannsenterets formål er jo å være et sted for formidling av både ny og eksisterende kunnskap. Vi kan bidra til å forbedre innsikten og formidle den ut til VA-bransjen generelt og til kommunene som eier VA-anleggene spesielt.

Tveite forteller at de nå ser på hvordan de kan organisere et slikt arbeid sammen med bransjeaktørene og universitetet.

– Det synes vi er både spennende og viktig, et konkret og tydelig bidrag inn arbeidet med å redusere miljøfotavtrykket i bransjen. Vi skal jobbe både for bransjen og samfunnets beste. Dette er et punkt der det er betydelige gevinster å hente.

Nøytral grunn
– Eierskapet til senteret er delt mellom offentlige og private aktører. Det er naturlig at vi tar en koordinerende rolle her og inviterer med andre. Da kan vi bygge innsikten på nøytral grunn, og senteret kan være med og sette dagsorden. Vi kan gjennom dette leve ut vårt mandat på kryss og tvers i bransjen. Der kommersielle og offentlige aktører samhandler til samfunnets beste.

Synliggjøre bransjen
Vannsenteret kjørte i gang med de første kursene i oktober 2023. Til nå har Norsk Vann kjørt praksisdelen av sitt driftsoperatørkurs for ledningsnett på senteret. I tillegg har Rørinspektørene hatt kurs på senteret. I undervisningsrommet er det glassgulv der man kan se rett ned i en plasstøpt kum med ventiler og rør i ulike utførelser. Alt utstyr er levert til senteret av ulike bransjeaktører som ønsker å bidra.

– Her kan man kjøre helt konkrete opplæringskurs, og bruke ulike deler av anlegget til demo og erfaringsutveksling. I går var det 40 byggingeniør-studenter fra OsloMet her. Noe av målet med senteret er å bidra til rekruttering av fagfolk og synliggjøre bransjen for nye mulige studenter. Vi mangler som kjent folk i denne bransjen – både her og der.

På Vannsenteret kan man utveksle erfaringer og praktisk og nyttig kunnskap.

– Det skjer i samarbeid med kommunene rundt oss, forteller Tveite og viser fram bilder fra driftssystemet til en kommune på en stor TV-skjerm. Her kan kursdeltagerne se «live» fra overvåkningssystemet til en kommune, som en del av opplæringen.

– Både studenter og andre i bransjen har mye å hente på å se hvordan helheten fungerer. Vi ser at både kommuner og bedrifter kan komme hit for å bygge innsikt og utvikle samarbeidet internt i virksomheten og mellom de ulike aktørene, sier Sjur Tveite.

Vannsenteret på Ås har vanlig undervisningsrom på bakkenivå og direkte tilgang til en plasstøpt kum i kjelleren under. Glassplater i gulvet i undervisningsrommet gir kursdeltakerne panoramautsikt til kummens mange VA-installasjoner.

Del artikkelen: