Oppdriftsfare. Motvirkes normalt av tyngden til produktet

Betong har en egenvekt på rundt 2400 kg/m3. Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen. Det er en fordel at rørene holder nogen lunde samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

Rensing av vaskevann fra veitunneler

Høytrafikkerte tunneler vaskes regelmessig (6-8 ganger per år). Noen oftere og noen mer sjelden avhengig av lokalitet. Vaskevannet har et høyt innhold av forurensningsstoffer fra trafikken i tillegg til vaskemidler som benyttes under vaskingen. Vaskevannet er akutt giftig for organismer i vann.

NOU 2015:16. Lovutvalgets innstilling

Endringer i byggesaksbehandlingen og plan- og bygningsloven, et eget overvannsgebyr samt krav om tømming av sandfang er noen av de mange forslagene til endringer som «overvannsutvalget» la frem i NOU 2015:16 i desember.

Pionerarbeid innen skadeforebygging

På oppdrag av Forus Næringspark AS har Cowi utarbeidet overvannsplan. I prosessen har de flyskannet området, de har registrert alle høydedata ned til 5 cm nøyaktighet og lagret all data i en database. Nå kan de simulere enhver tenkelig overvannsrelatert hendelse.