Massehåndtering, en utfordring i bransjen

«Tiltaksplaner er prosjektfokusert, og bidrar ikke til en planlagt og strukturert håndtering av overskuddsmasser. Arbeidet med kartleggingen av løsmasser starter for seint, og det finnes ingen gode planer for hvordan overskuddsmasser skal benyttes», ifølge Maren Eskeland Storsveen VA-ingeniør Hias IKS.

VA forum sendte over spørsmål til Hias i forbindelse med vår artikkel om massehåndtering på anlegget i Ringgata-Bondesvea. I det prosjektet fant man gode løsninger underveis som sparte både penger og miljøutslipp. Storsveen forteller at generelt er utfordringer knyttet til massehåndtering at tiden i anleggsgjennomføringen er knapp. Det er en av hovedårsakene til at masser med naturlig forhøyet bakgrunnsverdier leveres til deponi (det er i mange tilfeller kun den muligheten man har). Dersom det ikke finnes egnet sted til ombruk av masser med naturlig forhøyet bakgrunnsverdier må de leveres til godkjent deponi.

Kreves overordnet samarbeid
Videre skriver hun at for at vi skal få til en god struktur for ombruk av masser med naturlig forhøyede bakgrunnsverdier kreves det et overordnet samarbeid mellom kommuner, private utbyggere og entreprenører. 

Det er behov for en database eller tilsvarende hvor:

  • Alle prosjekter registreres
  • Er det masseoverskudd eller masseunderskudd i prosjektet?
  • Har massene naturlig forhøyede bakgrunnsverdier? 
  • Analysedokumentasjon
  • Med mer

Det vil bidra til at bransjen har oversikt over alle pågående prosjekter, både byggherre og utførende, og bidrar til tidlig kartlegging av løsmasser, og planlegging for hvordan de faktisk skal benyttes (og ikke hvordan de kan benyttes). 

Må være med i alle ledd
Det er tiltakshaver sitt ansvar at det gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeides tiltaksplan ved påvisning av forurensning. Og oppfølging i prosjektet. Før gravearbeider igangsettes skal tiltaksplanen være godkjent av forurensningsmyndighet. Vår erfaring er at vi får best resultat når vi er med i alle ledd – fra kartlegging – gjennomføring av tiltak og sluttrapportering. 

Entreprenør er ansvarlig for at tiltaksplanen følges, og dokumenterer hvordan massene håndteres i prosjektet. Entreprenør rapporterer til byggherre, og overleverer vektsedler for leveranse av masser til deponi, grustak og mengde masser til ombruk i andre pågående prosjekter, skriver VA- ingeniør Storsveen.

Del artikkelen: