Alt var værre før

På 70-tallet sprakk plastrørene meter på meter langsetter, betongrørene forvitret og armeringen rustet, mens rør av duktilt støpejern var utsatt for korrosjon. – Rørbransjen var ved et nullpunkt, forteller sivilingeniør Gunnar Mosevoll som er en av nestorene i norsk VA-bransje.

Kommuner begrunner sine valg

Hva avgjør kommunenes rør og materialvalg til overvannsnettet?

En rekke forhold påvirker vedlikeholdsbehovet for og levetiden til overvannsledningene. De fysiske forutsetningene er med noen avvik så og si de samme i alle kommunene. Hvilke materiale og rørtype kommunen velger varierer imidlertid.

Oppdriftsfare. Motvirkes normalt av tyngden til produktet

Betong har en egenvekt på rundt 2400 kg/m3. Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen. Det er en fordel at rørene holder nogen lunde samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

Sikre, effektive stikkrenner

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av forholdene ved innløpet, innløpskontroll, eller stikkrenna som en helhet, utløpskontroll.

Tre veier til bedre fiskevandring i stikkrenner

Fiskevennlige stikkrenner er verken dyrt eller vanskelig. Med enkle grep kan en stikkrenne gjøres god for fisk og dyreliv – og samtidig få unna flomvannet. Fiskebiolog Frode Kroglund anbefaler ingeniører som vil prosjektere godt for fisken å snakke med biologer – og lese én bestemt rapport. Husk deretter at tiltaket er søknadspliktig.

Trekkekum som tåler trafikklast!

Tidligere har trekkekummer ikke vært dimensjonert for å ligge i trafikkert veg. Nå har Basal dimensjonert og armert trekkekummer for å tåle disse belastningene. På bestilling produseres også trekkekummer beregnet for større trafikklaster, blant annet for bruk på flyplasser.