Konkrete klimaløsninger fra NTNU

For å forebygge skader forårsaket av et våtere og villere klima, økt urbanisering og underdimensjonert og aldrende vann- og avløpssystem må vi ha forskningsbasert fakta. På NTNU, ved Institutt for vann og miljøteknikk, foregår en omfattende virksomhet for å ta vare på og beskytte våre vannressurser.

Ny håndbok om drenering av veger og jernbaner

Flom og vann som ikke har blitt fanget opp av drenssystemene på tilfredsstillende måte, har gitt omfattende skader på infrastrukturen de siste årene. I NIFS-prosjektet foregår nå et omfattende arbeid hvor målet er å redusere skade på personer og infrastruktur, forårsaket av vann på avveie. Arbeidet vil gi bedre retningslinjer og bedre verktøy for hydrologisk saksbehandling.