Ny håndbok om drenering av veger og jernbaner

Flom og vann som ikke har blitt fanget opp av drenssystemene på tilfredsstillende måte, har gitt omfattende skader på infrastrukturen de siste årene. I NIFS-prosjektet foregår nå et omfattende arbeid hvor målet er å redusere skade på personer og infrastruktur, forårsaket av vann på avveie. Arbeidet vil gi bedre retningslinjer og bedre verktøy for hydrologisk saksbehandling.

Tre skeive løsninger

Skrå kumtoppSkrå kumtopp DN650 benyttes i stedet for ordinære kumavslutninger, for å unngå utstikkende elementer i veiskulder. Den skrå toppen er produsert med fall på 1:5, og produktet monteres slik at toppen flukter med det øverste laget av massen i veiskulderen. Under skråtoppen monteres ordinære kummer i valgfri dimensjon. Bildet er fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Den skrå … Read more

Fallkum med dempevegg

Ved stor høydedifferanse på et rørstrekk benyttes ofte en fallkum for å dempe hastigheten på overvannet. Fallkum benyttes også når rørstrekket må ha et drop for å komme under eksisterende konstruksjoner.

Lokale overvannsløsninger

For å imøtekomme de nåværende og de fremtidige utfordringene knyttet til overvann kreves gode løsninger for overvannshåndtering. Samtidig
ønsker flere kommuner at overvannet i størst mulig grad skal tilbakeføres lokalt slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og at naturens selvrensningsevne utnyttes.

VA-produsent med store vyer

Fra Ølensvåg sprer Ølen Betong virksomheten og produktene sine landet over. Basalmedlemmet har til tider vært tungt inne i offshore-verden, og forteller om tre bein å stå på.

Basal Briljant. Fra håndarbeid til industriproduksjon

Siden Basal ble etablert i 2001 har det skjedd en betydelig investering i nye formverktøy og produksjonsmaskiner hos medlemsbedriftene. I den første perioden var investeringene vesentlig i formverktøy. De siste årene har investeringene vært størst i nye produksjonsmaskiner som har bidratt til økt automatisering og mer rasjonell produksjon.

Derfor velger de Optikum

Kummer på spillvannsnettet skal være gode og trygge driftspunkt for personell og utstyr, i forbindelse med drift og vedlikehold av ledningsanleggene. Videre vil en i størst mulig grad unngå forhold som kan føre til driftsforstyrrelser på ledningsnettet. Dette er noen av grunnene til at Øvre Eiker velger Optikum.