Basal Briljant. Fra håndarbeid til industriproduksjon

Siden Basal ble etablert i 2001 har det skjedd en betydelig investering i nye formverktøy og produksjonsmaskiner hos medlemsbedriftene. I den første perioden var investeringene vesentlig i formverktøy. De siste årene har investeringene vært størst i nye produksjonsmaskiner som har bidratt til økt automatisering og mer rasjonell produksjon.

Ny håndbok om drenering av veger og jernbaner

Flom og vann som ikke har blitt fanget opp av drenssystemene på tilfredsstillende måte, har gitt omfattende skader på infrastrukturen de siste årene. I NIFS-prosjektet foregår nå et omfattende arbeid hvor målet er å redusere skade på personer og infrastruktur, forårsaket av vann på avveie. Arbeidet vil gi bedre retningslinjer og bedre verktøy for hydrologisk saksbehandling.

Tre skeive løsninger

Skrå kumtoppSkrå kumtopp DN650 benyttes i stedet for ordinære kumavslutninger, for å unngå utstikkende elementer i veiskulder. Den skrå toppen er produsert med fall på 1:5, og produktet monteres slik at toppen flukter med det øverste laget av massen i veiskulderen. Under skråtoppen monteres ordinære kummer i valgfri dimensjon. Bildet er fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Den skrå … Read more

Fallkum med dempevegg

Ved stor høydedifferanse på et rørstrekk benyttes ofte en fallkum for å dempe hastigheten på overvannet. Fallkum benyttes også når rørstrekket må ha et drop for å komme under eksisterende konstruksjoner.

Lokale overvannsløsninger

For å imøtekomme de nåværende og de fremtidige utfordringene knyttet til overvann kreves gode løsninger for overvannshåndtering. Samtidig
ønsker flere kommuner at overvannet i størst mulig grad skal tilbakeføres lokalt slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og at naturens selvrensningsevne utnyttes.

VA-produsent med store vyer

Fra Ølensvåg sprer Ølen Betong virksomheten og produktene sine landet over. Basalmedlemmet har til tider vært tungt inne i offshore-verden, og forteller om tre bein å stå på.

Derfor velger de Optikum

Kummer på spillvannsnettet skal være gode og trygge driftspunkt for personell og utstyr, i forbindelse med drift og vedlikehold av ledningsanleggene. Videre vil en i størst mulig grad unngå forhold som kan føre til driftsforstyrrelser på ledningsnettet. Dette er noen av grunnene til at Øvre Eiker velger Optikum.