Derfor velger de Optikum

Kummer på spillvannsnettet skal være gode og trygge driftspunkt for personell og utstyr, i forbindelse med drift og vedlikehold av ledningsanleggene. Videre vil en i størst mulig grad unngå forhold som kan føre til driftsforstyrrelser på ledningsnettet. Dette er noen av grunnene til at Øvre Eiker velger Optikum.

Øvre Eiker kommune er med i et fellesprosjekt om felles VA-norm for Drammensregionen og Glitrevannverket via det interkommunale samarbeidet Godt Vann Drammensregionen (GVD). Fellesnormen ble innført i kommunen 11.12.2013.
Under vedleggene til VA normen kan deltakerkommunene selv beskrive spesielle og/eller avvikende løsninger for hver enkelt kommune. Øvre Eiker kommune har allerede  beskrevet bruk av Optikum som inspeksjonskum og nedstigningskum på avløpsnettet.
Tor Ivar Tollefsen, prosjektleder i Teknisk seksjon ved Øvre Eiker kommune forklarer:
– Vi brukte Optikum også før fellesnormen ble innført. Den gamle normen var mere et rammeverktøy og ikke så detaljert beskrevet som fellesnormen er. Derfor gav den oss anledning til å benytte Optikum.
Øvre Eiker kommune tok i bruk nedstigingskummene og inspeksjonskummene i Optikum-serien i prosjektering av nye avløpsanlegg i 2008. De første kummene ble montert i 2009.

Fikk løsningen
Fem representanter fra Øvre Eiker kommune er på besøk hos Loe Rørprodukter.
– Tidligere har vi brukt stigerørskummer av ulike typer til inspeksjonkummer. Avløpsledningene ligger for det meste i veg og kummene blir påvirket av dette. Som følge av teleproblemer har vi på de andre stigerørskummene opplevd at det oppstår en avstand mellom kumbunnen (kråkefoten) og stigerøret, og bevegelser av kumringen med kumtoppen som beskytter stigerøret. Også det har gitt store utfordringer og kostet oss mye. Da inspeksjonskummen til Optikum ble lansert, fikk vi en løsning som vi mener langt på vei tilfredsstiller behovet vårt. Optikum inspeksjonskum (DN650) av betong har en konstruksjon tilsvarende en nedstigingskum. Denne lar seg ikke påvirke av tele- og setningsproblemer, slik vi har opplevd med stigerørskummer. Derfor mener vi at vi ved bruk av denne type inspeksjonskum har funnet løsningen på de problemer vi har hatt, beskriver Tor Ivar Tollefsen.

Ivrig samtale over en Optikum. Fra venstre prosjektleder i teknisk seksjon i Øvre Eiker kommune Tor Ivar Tollefsen, produksjonsleder Bjørn Ødegård ved Loe Rørprodukter og Ronny Karlson, selger hos Loe Rørprodukter.

En arbeidsplass
I henhold til VA-normen skal det være en inspeksjonskum mellom hver nedstigingskum.
Erfaringene til VA-folkene i Øvre Eiker kommune er at Optikum inspeksjonskum har så god plass for inspeksjonsutstyret, at de i noen tilfeller kan benytte to inspeksjonskummer mellom nedstigningskummene.
– Inspeksjonskummen Optikum DN650 er så stor og har så gode renneløp, at alt ligger til rette for god spyling og inspeksjon. Derfor ser vi at vi kan kanskje ha to inspeksjonskummer mellom nedstigningskummene, forklarer driftsoperatør Øyvind Aasterud, fra uteavdelingen.
– Hvordan er disse kummene når det gjelder HMS?
– Erfaringen er at vi sjelden trenger å gå ned i disse kummene. Vi søker å løse det meste ovenfra, svarer driftsoperatøren.
– I kommunen er vi opptatt av arbeidsmiljøet. Vi ser på kummene, og spesielt på nedstigingskummer som en del av dette. Derfor skal alle nedstigingskummene være romslige og sikre. Driftspersonalet skal ha god plass til å jobbe, til å bevege seg og til å håndtere de redskapene de trenger. Det skal også være mulig å komme seg opp og ned av kummene på en mest mulig lettvint måte, forklarer Tor Ivar Tollefsen.

Optikum-innmaten ligger klar for innstøpning i kummene. Legg merke til de integrerte festebroene i rennebunnene. Disse sikrer optimal forankring til betongen. Granulat i rennebunnene gir ytterligere sikring og heft mellom betongen og plasten.

Plass for utstyret
Han blir supplert av Øyvind Aasterud, som har opplevd at rørstrekk kan inneholde det utroligste.
– Jeg hadde en jobb på Ullern, hvor vi sugde ut fem lass grus på et strekk som ikke var mer enn 200 meter langt. Det hadde ikke vært mulig med en ordinær stigerørskum. For å gjøre en jobb som det, så må du ha plass til å få ned en stor nok slange. Enten må du ha en sekstommers slange, eller en på åtte tommer. Det er også betydelige krefter nede i kumbunnen når du kjører ned så stort utstyr. Da er det ikke bare, bare, å være en liten plastkum som ligger der nede i bunnen, sier han med et smil.
Operatøren har opplevd å finne det meste i dype kummer. I ett ledningsnett hadde noen barn klart å dytte nedi store mengder tau, deler av ei huske og en leketraktor, blant annet. Slike hendelser hører heldigvis ikke til normalen.
– Det viktige er at det må være god plass for utstyr i dype kummer. Også derfor ønsker vi Optikum, forklarer han.Tyngst i bunnen
Prosjektlederen forteller om problematikk ved sideløp som ikke er i bruk. På slike løp bygger det seg over tid opp ei ”kake” som skaper endringer i vannstrømmen.
– Forblendingsskjoldet gjør det mulig å sette løp som ikke er i bruk ut av drift. Samtidig kan vi ta vekk skjoldet ved eventuelle senere påkobling ved utbygginger, forklarer Tollefsen.
Han fortsetter:
– Jeg er også opptatt av dette med plast mot plast. Kummen er i seg selv en installasjon på transportsystemet for avløpsvann. Når vi har valgt å bruke plast utenfor kummene, og ønsker ett sammenhengende materialet i transportsystemet, så sier det seg selv at det blir optimalt med Optikum.

Rundt bordet hos Loe Rørprodukter. Fra venstre Ronny Karlson som er selger hos Loe Rørprodukter og ansvarlig for kunder i Buskerud og Oppland. Videre fra Øvre Eiker kommune; Tor Ivar Tollefsen, Tom Andre Olsen, Jan Uglehus, Øyvind Aasterud og Øyvind Harstad.

Levetid som teller
Rundt bordet begynner fagfolkene å snakke om prisen. Det er penger å spare når godt vedlikeholdsutstyr og romsligheten i Optikum DN650 gjør det mulig å forlenge avstanden mellom nedstigningskummene. Prosjektlederen  er imidlertid mer opptatt av levetidskostnadene.
– Vi er veldig opptatt av kostnader under driften. Konsulentene kan ha en tendens til kun å legge vekt på anleggskostnaden. Det som kan påføre anleggseierne store kostnader, er problemer som kan oppstå, og oppstår, under driften. En kan ikke bare se på anleggskostnaden isolert. En må også vurdere framtidige driftskostnader og ta med disse i sammenhengen.
– Uansett, så lenge kummen skal være et driftspunkt på et ledningsnett, skal den være optimal både for drift på avløpsnettet, og for veg og trafikkanlegg. Optikum løser flere av utfordringene våre.

Fakta
I forbindelse med pågående revisjon av Felles VA-norm for Drammensregionen, vil det for de krav som gjelder spesielt for Øvre Eiker kommune fremgå at bunnseksjonen på prefabrikkerte betongkummer skal være av type Optikum med Y-løpsvariant. De skal bruke inspeksjonskum DN650 og nedstigningskum DN1000.
I tillegg vil bruk av skjold ved Y-løps variant bli beskrevet for renneløp som ikke benyttes. Inntil videre produseres disse for rørdimensjon til og med DN315. For kummer på rørdimensjoner over dette vil andre typer av Basal eller tilsvarende bli beskrevet.

Del artikkelen: