Lokale overvannsløsninger

For å imøtekomme de nåværende og de fremtidige utfordringene knyttet til overvann kreves gode løsninger for overvannshåndtering. Samtidig ønsker flere kommuner at overvannet i størst mulig grad skal tilbakeføres lokalt slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og at naturens selvrensningsevne utnyttes.

Drensledning øker det tilgjengelige infiltrasjonsarealet.

  • En uttørking av grunnen og en lavere grunnvannstand vil kunne føre til setningsskader på bygg og konstruksjoner.
  • Røtter fra vegetasjon må strekke seg lengre ned for å få tilgang til vann og næring.
  • Et lavere vanninnhold i jorden øker behovet for kunstig vanning.
  • Lokal overvannsdisponering kan hindre overvannsproblemer på et tidlig tidspunkt, slik at en unngår overbelastning i nedstrøms rørsystem.
  • Betongprodukter er de desidert mest anvendte systemene for overvannshåndtering!

Lokal overvannsdisponering/lokal overvannshåndtering (LOD/LOH- tiltak) er løsninger som håndterer overvannet lokalt i form av fordrøyning og/eller infiltrasjon. LOH kan enten benyttes som en selvstendige løsninger eller som et supplement til konvensjonelle rørsystemer, for å unngå overbelastning.

Infiltrasjonsløsning som krever lite areal

IFS-sandfang er en enkel og rimelig måte å tilbakeføre overvannet lokalt. Løsningen er basert på et tradisjonelt sandfang hvor grus og sand holdes tilbake i kummen, og overvannet føres via en dykker for lokal infiltrasjon. IFS sandfanget har et begrenset fordrøyningsvolum som gjør at overvannet bør videreføres like raskt som det tilføres, for å unngå uheldig oppstuvning. Løsningen egner seg derfor på steder hvor grunnforholdene har høy infiltrasjonskapasitet og et stort porevolum.

Infiltrasjonsarealet under kummen er lite og vil være utsatt for tilslamming over tid. Derfor bør IFS-kummen alltid utføres med en perforert drensledning. Drensledningen kan enten benyttes som et nødoverløp som er tilkoblet kommunalt nett, eller legges rundt kummen for å øke infiltrasjonsarealet. Hvis flere IFS-sandfang benyttes i et område, kan de med fordel koblet sammen med drensledninger slik at anleggets levetid blir betydelig lengre.

Små arealer og infiltrasjon
Taknedløp bør i utgangspunktet føres ut på gresskledde overflater for infiltrasjon eller lignende. I tilfeller med lite tilgjengelig grøntareal, uegnede jordmasser eller sterkt skånende terreng, kan det allikevel være behov for å fordrøye overvannet. For små arealer som for eksempel ved nybygg eller påbygg vil den økte andelen tette flater genererer mer overflateavrenning som må håndteres. Kumbaserte fordrøyningsløsninger egner seg godt som LOD tiltak i slike situasjoner.

Bruk beregningsprogram
For å beregne nødvendig fordrøyningsvolum kan Basals beregningsprogram «håndtering av overvann» på www.basal.no benyttes.

Kummens diameter og høyde tilpasses enkelt nødvendig fordrøyningsvolum. Når maks vannstand over mengderegulatoren er definert kan riktig virvelkammer velges eller diameter på det strupede utløpet beregnes, slik at maks videreført vannmengde overholder påslippskravet til kommunalt nett. Ønskes det heller en infiltrasjonsløsning kan en perforert drensledning kobles på utløpet for lokal infiltrasjon. Infiltrasjonsarealet tilpasses med drensledningen slik at en oppnår ønsket utslippsmengde fra magasinet.

 

Denne kumvarianten i Storm-serien er utviklet for å håndtere overvannet fra områder med en begrenset andel tette flater. Legg merke til at det er mulig å:

  1. Forsinke og føre alt overvannet til det kommunale nettet.
  2. Forsinke og infiltrere alt overvannet.
  3. Lage en kombinasjonsløsning hvor overvannet forsinkes, infiltreres lokalt og deler av overvannet ledes til det kommunale nettet.

Del artikkelen: