Gjesteskribent: Tunnelvaskevann bør håndteres i nedgravde betongrør!

En ny tunnel skal bygges på E6-strekningen Vindasliene-Korporalsbrua. Det forurensende vaskevannet vil bli håndtert i prefabrikkerte betongrør, skriver Roger Nilsen i Sweco Norge AS.

Tekst: Roger Nilsen, Senioringeniør Vann og avløp, Sweco Norge
 
I dette prosjektet har vi valgt å prosjektere anlegget med bruk av prefabrikkerte betongrør, da det gir en rekke fordeler, spesielt med tanke på fremdrift, kostnad og ikke minst kontroll på oppholdstid og utslipp.
 
E6-strekningen Vindasliene-Korporalsbrua får en tunnel på ca. 4 kilometer, dimensjonerende vaskevannsmengde er beregnet til 300 kubikkmeter, og alt vannet skal lagres og renses i magasinet før det kontrollert slippes ut til resipient.
 
Optimale sedimenteringsforhold
Vi har valgt å benytte prefabrikkerte betongrør. Årsaken til at vi har valgt denne løsningen og ikke den tradisjonelle metoden med åpen basseng i dagen, er erfaringer som Veidirektoratet har fra andre prosjekter med froskedød og andre amfibier som slike vannkilder tiltrekker seg. I tillegg vil det forurensede vaskevannet få tilnærmet optimale sedimenteringsforhold når det håndteres i et lukket magasin som ikke blir påvirket av vær og vind eller kraftige nedbørhendelser.
 
Fleksibel løsning
Grunnen til at vi velger en løsning basert på prefabrikkerte rør, er at løsningen er mer fleksibel, billigere og raskere å bygge i forhold til en plasstøpt løsning.
 
Det er valgt betongrør med en innvendig diameter på 2 meter, og hvert enkelt betongrør leveres i 2 meters lengder. Rørene settes sammen til totalt tre lengder hvor hver streng er 34 meter. Under bygging kan utformingen tilpasses dersom grunnen er dårlig eller at vi støter på fjell. Løsningen er fleksibel så lenge vi ivaretar volumene i de forskjellige kamrene.
 
Full kontroll
Vaskevannet går via sandfangskummer i tunnelen, men de minste partiklene blir med vaskevannet ut fra sandfanget og holdes først tilbake når oppholdstiden blir lengre og vannhastigheten blir roligere i magasinets første slamkammer/slamfang. Kammer nummer to vil samle opp olje slik at dette kan suges opp før bassenget blir tømt. Kammer nummer tre bidrar til å oppnå ønsket volum. Alle de tre rørstrengene vil ha en innebygd kran for manuell uttapping.
Slik vil en ha full kontroll på hva som slippes ut, og det vil være enkelt å ta prøver av vannet før det slippes ut i resipient. En annen fordel med lukket anlegg er dersom vi får et tankbilhavari og vi får 20-30 kubikk med oljesøl, alt dette vil da havne i bassenget og ingen fugler eller andre dyr vil bli skadet. Magasinet ligger i tillegg frostfritt, og er dermed ikke utsatt for frost og redusert oppholdstid i kalde perioder.
 
Mange fordeler
Dersom anlegget bygges tidlig i prosjektet kan entreprenøren benytte magasinet til å samle opp vannet fra driving av tunnelen, istedenfor å sedimentere vannet i flere containere etc. Ut fra magasinet kan entreprenøren ta prøver før vannet eventuelt slippes ut til resipient.
Drift og vedlikehold er også enkelt ettersom rørene er store og vi har korte avstander mellom hvert inspeksjons/nedstigningshull.
Det gjør det enkelt å rengjøre og vedlikeholde, spesielt siden bunnen av rørene er buet og at spyling
og suging derfor blir enklere. Vi slipper i tillegg et stor inngjerdet området, og bassenget kan tilpasses i breddeutvidelser eller parkeringsområder.
 
Kostnadene med å legge ned prefabrikkerte rør er mindre enn et plasstøpt basseng. Byggetiden er også mye kortere. Rørene er kjøresterke med en halvmeters overdekning. I tillegg er rørskjøtene dokumentert tette slik at en slipper ukontrollert inn- og utlekking.

 

VA forums Gjesteskribent

VA forum har i dette nummeret invitert en sivilingeniør hos Sweco til å bidra med en kronikk for å spre nye ideer til fagmiljøet. Eneste ”føringen” som er gitt er at temaet skal være VA-faglig nyttig, og gjerne inneholde nye og interessante måter å løse utfordringer på. Det kan ta utgangspunkt i et spennende prosjekt eller en innovativ visjon. I neste nummer vil en ny fagperson inviteres til å dele sine synspunkter og erfaringer, og da kanskje fra et annet fagmiljø.

Del artikkelen: