Oppdriftsfare. Motvirkes normalt av tyngden til produktet

Betong har en egenvekt på rundt 2400 kg/m3. Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen. Det er en fordel at rørene holder nogen lunde samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

Arkimedes lov: Oppdriften av et legeme i vann er lik tyngden av det fortrengte vannet.

 
Tyngde – først og fremst en stor fordel!
Grunnvannstanden varierer avhengig av årstider, nedbørhendelser. Som enkelte kommuner har erfart, kan grunnvannet i perioder stå særdeles høyt. Ved høy grunnvannstand vil nedgravde konstruksjoner kunne påføres en oppdriftskraft. Normalt vil avløpsgrøfter være drenerte slik at en i de fleste tilfeller kan se bort fra denne kraften. Allikevel finnes det tilfeller hvor en må vurdere tiltak som hindrer at konstruksjoner «flyter opp». Oppdriftskraften avhenger av hvor høyt opp på produktet grunnvannstanden står.
 
Er betongkummer utsatt for oppdriftsfare?
Betongkummer med sin store tyngde vil i svært få tilfeller være utsatt for å «flyte opp». Men enkelte dype kummer som står nær flomutsatte elver må tillegges ekstra tyngde for at de ikke skal flyte opp.
 
Rørstrekk og magasiner
Fordrøyningsløsninger står som regel tomme for vann, så fremt de bygges opp av tette systemer. Da har ikke grunnvannet mulighet til å trenge inn og oppta det nødvendige fordrøyningsvolumet, noe som er en forutsetning for at anlegget skal fungere som forutsatt.
Fordrøynignsanlegg har et stort volum som gjør at oppdriftskraften blir relativt stor dersom grunnvannstanden stiger.
Nedenfor vises et eksempel over oppdriftskraften for et betongrør DN 1600 som ligger med 0,5 meter overdekning.
 
Som vi ser av eksempelet under er til og med tunge betongrør avhengig av vekten til ovenforliggende jord-masser for at de ikke skal flyte opp hvis grunnvannstanden står til topp rør. Hvis vi antar at egenvekten til jorden er 1600 kg/m3 vil vekten av jordmassene som er skravert over røret veie ca 1500 kg. Oppdrifts-kraften i eksempelet er på ca 3000 kg, mens vekten av betongrør og overdekning er på rundt 4000 kg. Betongrøret trenger derfor ikke ytterligere forankring.
 

Oppdriftskraften som virker oppadrettet på et DN 1600 betongrør som er neddykket i vann er ca 3000 kg/meter

Vekt av et betongrør DN 1600 er ca 2450 kg/meter

Del artikkelen: