NOU 2015:16. Lovutvalgets innstilling

Endringer i byggesaksbehandlingen og plan- og bygningsloven, et eget overvannsgebyr samt krav om tømming av sandfang er noen av de mange forslagene til endringer som «overvannsutvalget» la frem i NOU 2015:16 i desember.

Været blir verre, blant annet med mer ekstreme nedbørsmengder. Verken overvannssystemene eller øvrig infrastruktur er dimensjonert for å håndtere dette. 2. desember overleverte det regjeringsoppnevnte lovutvalg sine anbefalinger til klima- og miljøminister Trine Sundtoft i «NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder. Som problem og ressurs».
 
«Overvannsutvalget» har blitt ledet av advokat Helge Skaaraas, en av landets fremste eksperter på plan- og bygningsrett, og utvalget har arbeidet sammen i halvannet år.
 
Betydelig kostnad
Problemet er kjent: Fortetning og urbanisering gir flere tette flater og redusert grøntareal. Resultatet er økt avrenning. I kombinasjon med intense og hyppigere regnskyll gir det problemer av uante dimensjoner. 60 prosent av kommunene mener at kapasiteten i overvannssystemet ikke er tilstrekkelig til å håndtere fremtidens nedbør. 40 prosent av kommunene sier at overvannutfordringene utgjør en stor velferds- og kostnadstrussel. Uten forebyggende tiltak forventer utvalget at kostnadene forbundet med flomskader vil øke i takt med nedbørsmengdene, og resultere i kostnader på mellom 40 og 100 milliarder kroner i løpet av en 40 års periode.
 
Infiltrasjon og fordrøyning
Målet for overvannshåndteringen er å forebygge skade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø, og samtidig utnytte overvann som en ressurs. Tiltakene skal i utgangspunktet være samfunnsøkonomisk lønnsomme.
 
I følge utvalget kan vi ikke bygge oss ut av problemet. Løsningen innebærer blant annet å infiltrere og fordrøye overvannet lokalt, samt sørge for trygg avrenning. Dette samsvarer for øvrig med tiltak som allerede er innført de senere årene. Basal har også utviklet effektive system for fordrøyning og infiltrasjon, samt produkter som på en effektiv og trygg måte kombinerer disse funksjonene.
 
Tiltak og pålegg
Utvalget mener at overvannsutfordringene i utgangspunktet bør løses lokalt. Den enkelte har et særlig ansvar for å håndtere overvann på egen eiendom, men stat og kommune bør ha et overordnet ansvar. Overvannshåndteringen må ta hensyn til regionale og lokale klimaforskjeller, noe regelverket i følge lovutvalget må ivareta.
For å hindre forurensning  foreslås det krav om tømming av sandfang. Dette blir vegeier sitt ansvar. Kommunene bør i følge utvalget pålegges å inkludere hensynet til overvann i sin planlegging, og at plan for overvannshåndtering må være på plass før det gis rammetillatelse.
 
Overvannsgebyr
Videre foreslås det at kommunene får adgang til å pålegge overvannstiltak,som å frakoble overvannet fra ledningsnettet og å etablere lokalt overvannsanlegg. Finansieringen av tiltak foreslås via et nytt gebyr for overvann. Kostnadene forbundet med forslaget fra lovutvalget er for øvrig først og fremst knyttet til gjennomføringen av tiltakene. Utvalget mener at disse vil tjene seg inn over tid, i form av redusert omfang av overvannsrelaterte skader med påfølgende kostnader.
 
Forslagene skal ut på høring, før videre behandling i regjeringen.
 

Del artikkelen: