Lekkasje mellom stigerør og bunnseksjon

Kalde vintre, høyt grunnvann og produkter som ikke har glatt utvendig overflate, kan gi problemer ved bevegelse i grunnen.

For noen år tilbake, om lag tre – fire år siden, opplevde Stange kommune at en lokal pumpestasjon hadde svært mange driftstimer i forhold til antall innbyggere i avløpssonen. Kommunens VA-avdeling gikk strategisk til verks. De saumfarte ledningsnettet og avdekket at det kom uvanlig mye vann inn i spillvannsledningene. I denne eldre avløpssonen var det mange stigerørskummer.

 
– Vi fikk gravd frem en del av stigerørskummene. Rundt kummene var det hovedsakelig brukt stedlige masser ved tilbakefylling. Da disse massene hadde dårlig dreneringsevne medførte dette at tele og frost løftet stigerøret opp fra bunnseksjonen forklarer virksomhetsleder i Stange kommune, Knut Hushagen.
Når det oppstår utetthet vil grunnvann og vann som følger i jordmassene renne rett inn i kummene. I Stange kommune ble dette løst ved at en grov frem alle stigerørskummene i sonen.
– Vi erstattet så og si alle kummene i denne sonen, og fikk redusert innlekking av vann til mindre enn en tredjedel. Pumpestasjonen i Stange hadde pumpet fortynnet spillvann i flere år. Renoveringsprosjektet hadde en umiddelbar kostnadsbesparende effekt, forteller Hushagen.
 
Løten kommune har opplevd det samme. 
– Vi har hatt enkelttilfeller hvor vi har konstatert innlekking av grunnvann i kummene fordi telen har løftet stigerøret fra bunnseksjonen. Årsaken kan være slurv ved tilbakefyllingen. Når det ikke blir pukket godt rundt stigerøret, kan det bli stående vann i de tilbakefylte massene. Da ender en med frostskade. Dette kan også skje ved høy grunnvannstand, forklarer Jens Petter Østerhaug i Teknisk drift, Løten.
– Normalt benytter vi teleskopoverdel som løfter seg opp og ned med telen. Men i kummer utenfor veg, der vi ikke benytter teleskopoverdel, har vi opplevd innlekking. Løsningen blir å benytte frostfri masse og å gjøre et godt grunnarbeid.
 

Fakta:Kummer med utvendig glatt overflate og stor egenvekt er mindre utsatt for å bli løftet opp av telen på denne måten. Allikevel skal det alltid anvendes telefrie masser, også rundt betongkummer.

Del artikkelen: