Overvann og renseløsninger

Utviklingen av flomhendelser i Norge de siste årene viser at klimaet er i endring, og at vi stadig får mer intense nedbørhendelser. 

En bør alltid etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes. Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant.

Under finner du artikkler som belyser dette temaet, hentet fra over 10 år med VA forum.

Betongkum står støtt

Betong står støtt ved uforutsette hendelser

Ekstremvær, flomsituasjoner og høy grunnvannstand gir mange utfordringer. Et tøffere klima krever robuste løsninger. Betong er et tungt materiale som ikke flyter opp, men står stabilt under de fleste situasjoner.

Basal kan sirkulær overvannshåndtering

Å ta hånd om overvann på en god måte innebærer at man har fokus på gjenbruk og infiltrasjon. Basal-produkter kan kombineres og brukes til sirkulær overvannshåndtering

SIMON HARALDSEN

Sandfang er enormt viktig og undervurdert som tiltak

Det har vært alt for lite fokus på forurenset vegvann og rollen sandfang kan spille. Undersøkelser viser at avrenning fra tette flater er den viktigste tilførselsveien til flere av de viktigste miljøgiftene.

Den største kilden til forurensning av byvassdrag

Oslofjorden er renere enn på 100 år. Områder på størrelse med 35 fotballbaner er dekket til med ren sand. Spørsmålet er hvor lenge denne sanden vil være ren. Selv om det har blitt ryddet opp i de store punktutslippene fra industrien, slippes det fortsatt ut store mengder tungmetaller og andre miljøgifter i Indre Oslofjord.

Risvollan og blå-grønn overvannshåndtering

I over 30 år er alle hydrologiske parametre kontinuerlig blitt målt på NTNUs forskningsstasjon på Risvollan. De senere årene er det etablert grønne tak og et regnbed i nærheten av stasjonen. Nå ønskes et fordrøyningsbasseng i tillegg.

Statens vegvesen og Skanska har tatt i bruk Permakummen

Statens vegvesen og Skanska ruster opp en strekning av FV 241 som en del av utbyggingen av E16 Eggemoen – Olum. Som et ledd i overvannshåndteringen på strekningen har man valgt å benytte Basals Permakummer.

Rensing av vaskevann fra veitunneler

Tunellvaskevann har høyt innhold av forurensningsstoffer fra trafikken i tillegg til vaskemidler som benyttes under vaskingen. Vaskevannet er akutt giftig for organismer i vann og må samles opp i lukkede bassenger og renses før videre utslipp.

Basal utvikler renseløsning for overvann

Bransjen trenger en standardisert løsning for rensing av forurenset overvann som har lang levetid, lette driftsrutiner, er fleksibel og enkel å prosjektere.

Forener kreftene for å rense veivann

Nå er et nytt system for rensing av veivann i ferd med å bli en realitet i kjølvannet av Klima 2050, sier Per Møller-Pedersen i Storm Aqua. Sammen med Skjæveland Gruppen og Leca International samt Basal AS og Skild AS jobber de nå med fremtidens renseløsning for veivann.

Renseløsning for forurenset overvann

Skild AS skal utvikle en filterinnsats som bruker organisk polymer for å binde partikler i forbehandlingsdelen. − Med det blir Basals rensekum et komplett renseanlegg, som kan fange opp hele 95-99 % av tungmetallene i overvann.

Prosjekteringstips for driftsvennlige overvannsløsninger

Generelt er det svært lite erfaring rundt drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg i Norge. Mye tyder på at disse anleggene i svært liten grad følges opp.

Løsninger ved oljeforurenset vann

Forurensningsforskriften stiller krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Forutsetning for at utslippskravet skal oppfylles er at en velger korrekt utskiller og at den beskrives og dimensjoneres riktig.

Innovativ løsning for rensing, fordrøyning og infiltrasjon

Fordrøyningsmagasin har tradisjonelt blitt brukt for å dempe flomtoppene. Med en enkel videreutvikling vil fordrøyningsmagasinet ikke bare forebygge overbelastning på avløpsanleggene men også bidra til å opprettholde vannets naturlige kretsløp.

Betongrør gir trygge fordrøyningsmagasin

Fordrøyningsmagasin er svaret på utfordringen med å redusere hastighet og mengden på overflatevannet, før det slipper ut på ledningsnett, bekk og lignende. Fordrøyningsmagasin fjerner faren for flomskader, forårsaket av overbelastede ledningsnett.

Utviklingen av flomhendelser i Norge de siste årene viser at klimaet er i endring, og at vi stadig får mer intense nedbørhendelser. Klimaendringer i kombinasjon med fortetting og urbanisering resulterer i stadig hyppigere oversvømmelser og skadeepisoder. Økning av tette flater, som er karakterisk for byutvikling, i kombinasjon med klimaendringene vil naturlig gi mer overvann på overflaten. En bør alltid etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes.

Del artikkelen: