Betongrør gir trygge fordrøyningsmagasin

Fordrøyningsmagasin er svaret på utfordringen med å redusere hastighet og mengden på overflatevannet, før det slipper ut på ledningsnett, bekk og lignende. Fordrøyningsmagasin fjerner faren for flomskader, forårsaket av overbelastede ledningsnett.

Flere sammenfallende faktorer fører til at overvann må fordrøyes: Økt utbygging reduserer grøntarealet hvor vannet kan infiltreres naturlig. På asfalterte og utbygde flater blir overflatevannet værende nettopp på – overflaten. Vi har fått et mer brutalt vær, med kraftige skybrudd og mer intenst regn. I tillegg er de enklest tilgjengelige områdene i mange tilfeller allerede utbygd. Nå bygger vi ofte ”på oppsiden” av eksisterende nærings- eller utbyggingsområder. Da må regnvannet ledes via et eksisterende, og ofte allerede overbelastet avløpsnett.

Enkel tilpassing
Hvis overvannet ikke ledes vekk, eller overvannet ledes via et underdimensjonert overvannsnett, oppstår fare for kjelleroversvømmelser og andre skader. Derfor pålegger kommunene stadig oftere utbyggere å redusere tempoet og mengde på overflatevannet, før det slippes ut på ledningsnettet.
Fordi det ofte er store mengder vann som skal fordrøyes, må magasinet være stort. Ledige arealer er et knapphetsgode, spesielt i urbane strøk. Derfor er det viktig å bygge fordrøyningsmagasin som er tilpasset lokale forhold og forutsetninger. En bør også legge til rette for at arealet over magasinet kan brukes, for eksempel til kjøre- og parkeringsareal, idrettsanlegg, skolegårder og annet.

Driftsvennlig
Enkelt og minimalt vedlikehold er en forutsetning for et godt og varig fordrøyningsmagasin. Uansett hvor gode system en har for å redusere slammengden før magasinet, vil det over tid kunne bygges opp sedimenterte masser. Massen vil redusere kapasiteten og i verste fall resultere i tilstopping. Derfor er det avgjørende at en kan komme til magasineringsvolumet for å etterse og rengjøre dette.
Fordrøyningsmagasin bygget opp av betongrør er en trygg, driftssikker og effektiv løsning, hvor en har god tilgang til magasinet for drifts- og vedlikeholdsarbeid. Ved bruk av store betongrør opp til DN 2400 kan fordrøyningsmagasin bygges på et forholdsvis lite areal. Det gir et mangfold av muligheter, samtidig som en får tryggheten forbundet med pålitelige, tette og velutprøvde løsninger.
En annen bonus ved bruk av betongrør, er at fordrøyningsmagasinet blir kjøresterkt.

Del artikkelen: