Statens vegvesen og Skanska har tatt i bruk Permakummen

Statens vegvesen og Skanska ruster opp en strekning av FV 241 som en del av utbyggingen av E16 Eggemoen – Olum. Som et ledd i overvannshåndteringen på strekningen har man valgt å benytte Basals Permakummer.

VA-forum har tidligere skrevet om dette prosjektet hvor Permakummen for første gang brukes i større skala. Vi har nå vært ute på anlegget, og fikk følge med på installasjonen. Produksjonsleder hos Skanska, Tore Langballe, tok imot oss på anlegget. 

Tore Langballe: Produksjonsleder, Skanska

− De permeable sandfangene er enkle å sette. Jeg var med å sette infiltrasjonssandfang første gang på Mongstad, og har brukt det på mange anlegg. Jeg synes denne nye løsningen med permeable sandfang er en spennende forbedring og forenkling av det tradisjonelle IFS-sandfanget, forteller Tore Langballe.

 

Permakum i korte trekk
En Permakum bygges av kumringer DN1000 x 500. Den er støpt slik at vann slipper ut igjennom kumveggen. Nærmere bestemt så har man valgt å støpe kumringene slik at utslippsmengden per kumring minimum ligger på ti liter i sekundet. Avhengig av behov for kapasitet bygger man én eller flere permeable kumringer inn i kummen.

Velegna infiltrasjons masser
En forutsetning for å kunne håndtere overvann lokalt er at man har gode forhold i grunnen for infiltrasjon. 

  − Det er ikke noe tvil om at massene på strekningen hvor de permeable sandfangene settes er svært godt egnet til formålet, mener Langballe.

Montering
Produksjonsleder Langballe forteller at i dette prosjektet har Multiconsult sammen med Skanska og Statens vegvesen valgt å benytte to stykker permeable kumringer per Permakum ut fra forventa overvannsmengder og infiltrasjonskapasitet i grunnen. Sandfanget leveres her med en DN1000 x 500 ring med tett bunn. Finstoffer og partikler holdes tilbake i den tette bunnen. 

Avhengig av tømmingsfrekvens og belastning vil partikler også holdes tilbake i den nederste av de to permeable ringene, og samtidig infiltrere overvann i grunnen. Kummen settes på et fundament av pukk 8-16 mm, og videre omfylles kummen med kult 22-120 mm med lagvis komprimering.

Oppfølging og drift
Etter fullføring av anlegget overtar Viken fylkeskommune ansvaret for strekningen. Nå skal det samles inn erfaringer under drift i praksis. 

Prinsippet for monteringen av Permakummene som utføres på anlegget. Bildet viser Permakummen komplett montert på anlegget før omfyling og komprimering.

Del artikkelen: