Forener kreftene for å rense veivann

‒ Nå er et nytt system for rensing av veivann i ferd med å bli en realitet i kjølvannet av Klima 2050, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder Storm Aqua. Sammen med Skjæveland Gruppen og Leca International samt Basal AS og Skild AS jobber de nå med fremtidens renseløsning for veivann.

Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon finansiert av Norges forskningsråd og med deltakelse av offentlige, private og forskningspartnere.
Senterets mål er å redusere samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer på det bygde miljø gjennom langsiktig forskning. SINTEF Byggforsk er vertskap for, og leder av Klima 2050, i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, Meteorologisk institutt samt sentrale partnere fra industri og offentlig sektor. 

‒ Skjæveland Gruppen som er deleier i Basal AS, har vært en industripartner i Klima 2050. Totalt er det 16 pilotprosjekter som er satt ut i livet siden Klima 2050 ble startet opp for åtte år siden. Et av disse er et pilotprosjekt for rensning av veivann som Skjæveland Gruppen har vært sterkt engasjert i, forteller Møller-Pedersen.

Totalt er det 16 pilotprosjekter som er satt ut i livet siden Klima 2050 ble startet. Et av disse er pilotprosjektet for rensning av veivann som Skjæveland Gruppen har vært sterkt engasjert i. (Foto: Lars Møller-Pedersen)

Rent veivann
Det er bygget et testrenseanlegg ved fylkesvei 505 i Sandnes.

‒ Det er et nedgravd sedimentasjonsanlegg. Vi har fått en veldig god forståelse for hvordan slike anlegg skal bygges og hvordan de fungerer. Nå skal vi gå videre og legge på filtrering som er neste rensetrinn. Filtrering er for å ta de stoffene som ikke sedimenteringen kan ta unna, blant annet tungmetaller. Det vi skal i gang med nå, er å få til en hensiktsmessig konstruksjon av et slikt filter og demonstrere hvordan det fungerer, sier Møller-Pedersen.

Han forteller at Skjæveland Gruppen i tillegg til Klima 2050 har fått et annet innovasjonsprosjekt støttet av forskningsrådet.

‒ Prosjektet har navnet Rent Veivann og målet er å utvikle et konsept for et modulert renseanlegg for veivann. Det er i tilknytning til den at vi utvikler filterløsningen.

Basal AS har bygget en teststasjon på Bekkelaget i Oslo. Dette er i tillegg til testanlegget i Sandnes som Skjæveland Gruppen har bygget.

‒ Man tester ut ulike forhold på ulike lokasjoner. Det har vært to parallelle løp der man nå forener kreftene for å få fram gode alternative løsninger sammen.

Oppfyller rensekravene
Basal AS jobber med filterløsninger til renseanlegg for veivann og har blant annet fått med seg Leca International som leverer filtermasse som tar tungmetaller. Skild AS leverer organisk polymer som binder sammen små partikler slik at de felles ut i forbehandlingsdelen av renseanlegget.

‒ Skjæveland Gruppen begynte å jobbe med rensing av veivann tilbake i 2016. Testanlegget i Sandnes sto ferdig i 2019.

‒ Hva er erfaringene så langt?

‒ Veldig gode, testanleggene oppfyller rensekravene som Statens veivesen stiller til slike typer renseanlegg. Men samtidig ser vi også at vi kan bli enda bedre. Vi kan blant annet øke renseeffekten, i første omgang på sedimentering. Per nå tilfredsstiller vi kravene, men vi kan få denne prosessen til å fungere enda bedre. Og med et filter kan vi tilfredsstille kravene der det kreves en totrinnsløsning. Typisk i områder med stor trafikk og følsomme resipienter der du slipper vannet ut igjen til miljøet rundt, sier han og legger til:

‒ Anlegget vi er i gang med å utvikle vil tilfredsstille kravene både til sedimentering og filtrering.

Tilpasses lokale forhold
Han forteller at de nå holder på med konstruksjonstegningene til filterløsningene i de modulbaserte anleggene og at de regner med å begynne testingen av de første anleggene over sommeren.

‒ Hvorfor modulbasert?

‒ Å gjøre det modulbasert gjør at vi kan tilpasse en renseløsning til lokale forhold og krav. Behovet for rensing kan variere. Hvis du for eksempel har en veistrekning forbi en innsjø kan det være behov for en kraftigere renseløsning enn på en vei med bare fjell rundt. Hvis vi vet hva som kommer inn i renseanlegget og vi vet kravene til det som kan slippes ut, da er det vår oppgave å designe det imellom. Det kan være behov for ulike filtre og sedimenteringsløsninger. Derfor trenger vi moduler som kan settes sammen til å passe de lokale forhold.

Møller-Pedersen sier at det tradisjonelt har vært brukt åpne rensebasseng til å rense forurenset veivann.

‒ Men det er ikke alltid at det er plass til slike bassenger, og da er nedgravde modulløsninger et godt alternativ, særlig i tettbygde strøk med lite plass.

‒ Hva er forventningen de nye renseanleggene?

‒ Slike anlegg vil kunne leveres over hele landet. Koordineringen kan skje gjennom Basal. De ferdige renseanleggene vil bestå av betongkummer som bygger videre på teknologiene som Basalbedriftene allerede har. Sedimenteringen og filtreringen kan gå i en eller flere strenger. Det vil variere hvor store anlegg det skal være. Tanken nå er at vi som bedrifter i betongverden skal stå mye sterkere på området som har med rensing av veivann å gjøre. Derfor forener vi kreftene, sier Per Møller-Pedersen i Storm Aqua. Selskapet er tilknyttet Skjæveland Gruppen som har varemerkene Skjæveland og Multiblokk. Storm Aqua er engasjert som innovasjonspartner og gir kompetansestøtte innen overvannshåndtering.

I forbindelse med Klima 2050 er det registrert mer enn 50 innovasjoner og brukerrettede resultater siden oppstart for åtte år siden. Det er kjørt 16 pilotprosjekter. 16 doktorgradskandidater er utdannet i perioden og det er skrevet 133 masteroppgaver. Noen av disse har direkte med veivann å gjøre, men flertallet gjelder klimatilpasning i bred forstand. Det er skrevet tre masteroppgaver på anlegget ved fylkesvei 505.

Del artikkelen: