Løsninger ved oljeforurenset vann

Forurensningsforskriften kapittel 15 del 4 stiller krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Forutsetning for at utslippskravet skal oppfylles er at en velger korrekt utskiller og at den beskrives og dimensjoneres riktig.

”Forurensingsforskriften kapittel 15 gjelder for:
– Bensinstasjoner
– Vaskehaller for kjøretøy
– Motorverksteder
– Bussterminaler
– Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
– Anlegg for understellsbehandling
som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.”

I henhold til Forurensningsforskriften § 15-7 skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l. Det kreves også at oljeholdig avløpsvann før utslipp skal passere et sandfang, og det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver.

Norsk Vann rapport 156/2007 er en veileder som gir oversikt over hvilke lover og regler som gjelder for oljeutskilleranlegg. Rapporten beskriver fremgangsmåte ved dimensjonering og valg av nominell størrelse (i henhold til NS-EN 858-2).

Oljeutskillere som er testet og godkjent etter standarden inndeles i nominelle størrelser (NS) og angis som klasse 1 eller klasse II utskiller, avhengig av oppnådd resultat.

Begrepet nominell størrelse benyttes i stedet for begrepet “volum”, fordi nødvendig volum på utskilleren er avhengig av hvilke type teknologi som brukes.

 

Ved forutsigbar vannmengde
Koalescensutskiller, klasse I oljeutskiller benyttes til å fange opp og holde tilbake olje etter for eksempel vasking med høytrykksspyler, eller når kjemikalier tilsettes vaskevannet i vaskehaller. Koalescensenheten benyttes til å fange opp olje som har vært utsatt for behandling som ”knuser/pisker i stykker oljen” eller på andre måter gjør at oljedråpene blir små. Det vil si olje som er mekanisk og/eller kjemisk emulgert, og som skal skilles ut fra avløpsvannet før avløpsvannet ledes ut på nett.
Gravimetrisk klasse II oljeutskiller benyttes på steder hvor det kan forekomme noe oljesøl, som for eksempel ved lekkasje fra maskiner eller hydraulikkslanger. Det vil si at disse utskillerne egner seg i området hvor det rett og slett kan forekomme lekkasje av ikke emulgert olje.
For disse typene oljeutskillere er det helt avgjørende at de ikke overbelastes. Derfor anbefales det å benytte slike utskillere kun når en har kontroll på tilført mengde avløpsvann.

Ved uforutsigbare vannmengder
Ved større og uforutsigbare vannmengder anbefales Basal Lamellutskiller. Lamellutskilleren holder tilbake forurensninger fra overvannet og beskytter miljøet der det foreligger fare for at overvannet kan være, eller kan bli forurenset. Basal Lamellutskiller egner seg svært godt for å fange opp oljeholdig overvann fra industriområder, parkeringsplasser, trafikkerte veger og tilsvarende områder. Lamellutskilleren er godkjent både som klasse I og klasse II oljeutskiller i henhold til NS-EN 858-1 og har stor hydraulisk kapasitet (fra 200- 600 l/s).
I Basal Lamellutskiller blir tilbakeholdt olje og partikler holdt adskilt fra strømningsveien. Derfor er det liten fare for oppvirvling og utskylling av tidligere tilbakeholdt olje, selv ved store hydrauliske belastninger.
Lamellutskillerens effektivitet er omvendt proporsjonal med tilført vannmengde.
Lav vanntilførsel gir høy tilbakeholdelse.

Krav og fakta om oljeutskillere:
– Ved store overvannsmengder og lite oljesøl bør en benytte lamellutskiller. Lamellutskilleren er godkjent som klasse I og klasse II utskiller, avhengig av tilført vannmengde.
– Koalescensutskiller klasse I, benyt-tes ved forutsigbar vannmengde og til å fange opp små oljedråper. For eksempel olje fra avløpsvann etter bruk av høytrykkspyler eller kjemikalier.
– Kapasiteten til en oljeutskiller skal i henhold til NS-EN 858 del 1 og del 2, samt Norsk Vann rapport 156/2007, angis med nominell størrelse (NS*).
– NS-EN 858-1 stiller krav om at oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med alarm og mekanisk lukkeventil, men kommunen kan gi dispensasjon fra dette.
– Betorens olje- og bensinsutskiller er produsert i betong og leveres komplett klare for montering i dimensjonene NS 3, 6, 10, 15, 20, 30 og 50.
– Det skal i utgangspunktet benyttes sandfang før oljeutskillere.
– Som svar på Forurensningsforskriftens § 15-7 om at det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver, kan Basal oljeutskiller leveres med integrert prøvetakingspunkt. (Gjelder ikke lamellutskiller)

Betorens er et fellesnavn for utskillere og produkter som er relatert til rensing av avløps- og overvann.
Medlemmer av Basal leverer både klasse I og klasse II oljeutskillere for kontrollerte avløpsmengder, og Basal Lamellutskiller klasse I og klasse II som benyttes når uforutsigbare vannmengder må renses.

* Nominell størrelse er en benevningsløs tallverdi som svarer til utskillerens kapasitet i l/s ved testing i henhold til standarden.

Del artikkelen: