Prosjekteringstips for driftsvennlige overvannsløsninger

Generelt er det svært lite erfaring rundt drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg i Norge. Mye tyder på at disse anleggene i svært liten grad følges opp.

Utfordringene er størst for infiltrasjonsløsninger som er avhengig av å hindre partikler i å nå infiltrasjonsarealet. Hvis partikler når infiltrasjonsarealet vil infiltrasjonsevnen reduseres og anlegget blir raskt underdimensjonert. Dersom finstoffet først når infiltrasjonsarealet er det viktig at anlegget er bygget opp på en slik måte at det er mulig å tømme anlegget for finstoff. I prosjekteringsfasen er driftsvennlighet noe som ofte blir viet liten interesse.
 
Slamsugerens ønsker 
Følgende innspill er gitt av Ragn-Sells og forklarer hvordan de mener et fordrøyningsanlegg bør utformes for å være mest mulig driftsvennlige.
 
– Overvannsløsninger bør prosjekteres med et lavt punkt hvor sugeslangen kan plasseres. Man trenger i utgangspunktet ikke fall på anlegget men magasinet bør utformes slik at vann og slam enkelt ledes vekk fra anlegget og mot sugeslangen.
 
– Spyledyser fåes i en rekke forskjellige størrelser men de fleste vil få plass gjennom et DN 300 rør. Rørforbindelser mellom utløpskum og magasin bør som minimum være 300 mm slik at spyledysen kan føres inn i magasinet fra utløpskummen. Dette gir en god arbeidsvinkel på dysa slik at vannet og slammet føres mot sugeslangen og ikke opp mot mannhullet.
 
– Enklere tømming krever mindre vannforbruk og gir raskere og rimeligere tømming. Vannet kan ikke resirkuleres mange ganger på bilen før filteret går tett så en bør etterstrebe å fange partiklene i en begrenset del av anlegget.
 
– Tørt slam vil sitte hardere på overflaten enn vått slam og det vil kreve mere vannforbruk å få rengjort et magasin med tørt slam.
I anleggsperioden er det ofte mye masseforflytting og før massene får «satt seg» har de lett for å bli erodert vekk dersom det kommer kraftige regnskyll. Det er de letteste fraksjonene (leire og silt) som først blir med overvannet og det er viktig at anleggene tømmes for disse finstoffene før anlegget tas over. Mange anlegg blir prosjektert med et alt for lite slamfang og utformingen av anlegget gjør at slamsuging er tilnærmet umulig. For infiltrasjonsanlegg er det spesielt kritisk om disse fraksjonene havner i infiltrasjonsarealet da dette påvirker infiltrasjonsevnen og raskt vil gjøre anlegget underdimensjonert.
 
God partikkeltilbakeholdelse, og driftsvennlig utforming av anlegget er svært viktig for å opprettholde levetiden på slike anlegg. Dette gjør det viktig å velge robuste løsninger som er enkle å drifte og inspisere når anlegget først er gått tett.

Del artikkelen: