Artikler-o

Grønn og evigvarende betong

Etter ti års forskning er den her, betongen som kan få uendelig levetid, null vedlikeholdsbehov og 80 prosent lavere CO₂-utslipp enn dagens betong

Miljø og gjenbruk av masser

Ved å benytte betongrør kombinert med gjenbruk av lokale masser vil man oppnå store økonomiske og miljømessige besparelser.

Ombruk av masser ga klimapris

Norconsult og Isachsen Anlegg er tildelt Byggenæringens klimapris for prosjektet fv. 120 Storgata i Lillestrøm. Det var de innovative og bærekraftige løsningene for massehåndteringen i prosjektet som spesielt imponerte juryen

– Betong gir høyere kvalitet

KONGSBERG: – Det er ingen tvil om at det er en fordel å bruke grove masser rundt betongrørene, sier driftsleder i Veidekke, Per Vidar Gjerjordet.

Betongkum står støtt

Betong står støtt ved uforutsette hendelser

Ekstremvær, flomsituasjoner og høy grunnvannstand gir mange utfordringer. Et tøffere klima krever robuste løsninger.
Betong er et tungt materiale som ikke flyter opp, men står stabilt under de fleste situasjoner.

Mye utslipp å spare i grøftene

Miljøkravene kommer. Det vet vi alle. Både kommuner og andre må ta inn over seg at dagens praksis må endres for å redusere miljøfotavtrykket. Det er mye å hente på omfyllingsmasser. Særlig i ettrørsgrøfter kan det spares mye. Det ligger store besparelser i bruk av lokale masser.

Overvann og renseløsninger

Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant. En bør alltid etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes.