Vital sekstiåring

Bedriften lå opprinnelig på landet og produserte små avløpsrør på sommerstid. Nå produserer de året rundt, leverer VA-varer til hele landet, ligger i en tettbygd bydel og er like vitale.

”Midt Norsk Betong har levert betongprodukter i mer enn 50 år. Vi har en betydelig egenproduksjon, og gjennom vår tilknytning til Basal-kjeden kan vi levere et stort utvalg av betongrelaterte produkter. De fleste ansatte har fagbrev i betongindustrifaget.”
Slik presenterer bedriften seg selv på hjemmesiden sin, og presentasjonen er for så vidt dekkende den. La oss likevel bli litt bedre kjent med betongvareprodusenten i Mosjøen, byen midt i Norge.
 
Byen vokste
Det som opprinnelig het Vefsn Sementrørfabrikk ble etablert i 1952 av Kåre Lundestad. I årene etter krigen var det stort behov for betongrør og byggevarer landet over.  I starten produserte de avløpsrør av betong, i mindre dimensjoner. Kundene var i hovedsak kommuner og Vegvesenet, mens det som i dag er bedriftens kontorbygg, var familiens enebolig. Så gikk det som det gjerne går – etter som behovet vokste og økonomien tillot det, ble fabrikken bygget på. Det skal vi komme tilbake til. Først overlater vi ordet til dagens eier og daglige leder, Steinar Åkvik.
 
– Opprinnelig foregikk produksjonen i hovedsak om sommeren. Fabrikken lå langt ute på landet, på Skjervengan i Mosjøen, forteller han.
Etter hvert har byen vokst, nå ligger boligene tett der det før var landsbygd. I dag er fabrikkbygget omgitt av boliger på alle kanter.
 

Helgeland i vekst
Tidlig på 1970-tallet ble virksomheten solgt til Norcem. Da Norcem noe senere besluttet å gå ut av betongvareproduksjonen, solgt de virksomheten til Kåre Johan Åsli. Han overtok i 1989 og endret samtidig navnet til Midt Norsk Betong Mosjøen. De som kjenner landets VA-produsenter vil vite at det er ytterligere en ”Midt Norsk Betong” i Norge. Den ligger 301 kilometer sørover. Årsaken er enkel nok: Kåre Johan Åsli drev i en periode virksomhet i Verdal også.
 
Nå produserer Midt Norsk Betong Mosjøens 17 ansatte volumsegmentet av VA-varer i betong. 
Bedriften er Basal-medlem og leverer i tillegg hele Basal-spekteret. Med tre betongbiler, hvorav to nylig ble innkjøpt, og to betongpumper, er de store også innen ferdigbetong.
 
Helgeland er et område i vekst, spesielt knyttet til olje og gass med de ringvirkningene det gir for hele Helgelands-samfunnet. Langs 
kysten er det også betydelig oppdrettsvirksomhet, noe som 
igjen betyr mye for utviklingen av lokalsamfunnet.
 
Neste byggetrinn
Midt Norsk Betong Mosjøen leverer VA-varer til veganlegg og ordinære vann- og avløpsanlegg. I tillegg selger de betongvarer til andre bedrifter både nord- og sørover. Fra Mosjøen har de faktisk fraktet spesialprodukter til områder fra Oslofjorden til Jan Mayen. Så skulle man kanskje tro at alt er bare fryd og gammen, men nå er utfordringen plassmangel. Med boliger på alle kanter er det vanskelig å vokse. Det finnes noe tilgjengelig areal i nærheten, men så bynært er ledige næringstomter kostbare. Her og nå trenger bedriften lagerareal. Det er krevende å produsere VA-varer på en effektiv måte når det knapt er mulig å produsere for lager.
 
Dagens eier Steinar Åkvik arbeidet opprinnelig i Vefsn kommune, blant annet sammen med Kåre Johan Åsli. I 1998 takket Åkvik ja til å bli ansatt hos betongvarefabrikanten. Ikke lenge etter tilbød Kåre Johan Åsli ham å kjøpe hele virksomheten, og det gjorde Åkvik i 2004.
 
Etter den tid har han investert både i utvidelser og nye maskiner. Nå har han brukt vinteren til å planlegge forbedringer av kontorbygget.
 
 

I forbindelse med leveranser til et storstilt vegprosjekt investerte Steinar Åkvik i denne nye sagen som skråskjærer rør inntil DN1200.

 
 
 
Investerer i åpenhet
Det skal reises et nytt bygg i tilknytning til det opprinnelige kontorbygget, eller boligen om du vil.
Nybygget og fornyingen vil gi bedre plass, oppdaterte garderobeanlegg, bedre ventilasjon og gjennomgående modernisering. Alt får nye fasader og motivasjonen er blant annet ønsket om et kontor
lokale preget av åpenhet.
 
– Lokaler og utforming har stor 
betydning for hvordan kundene opplever å bli tatt i mot. Vi skal ha et bygg hvor folk føler at de er velkomne. Samtidig må vi ha kontorer hvor vi kan arbeide uten å bli forstyrret. Derfor bygger vi med innvendige glassvegger. Når du kommer til oss skal du få se at dette er et sted med aktivitet og mennesker i arbeid, beskriver 
Steinar Åkvik.
 
– Som regel blir all oppmerksomhet rettet inn mot vareproduksjon og salg. Det er nye former, maskiner, betongbiler og produksjon som fornyes, mens kontorlokalene gjerne blir hengende etter. Nå er tiden inne for å oppgradere kontorarbeidsplassene også, forteller dagens eier og daglige leder, Steinar Åkvik.

Del artikkelen: