Verifisering av BASAL AQUA-SAFE

Basal har bedt Cowi AS, ved Tom A. Carlsen, om en verifisering av Basal Aqua-Safe kursopplegg med hensyn på monteringskompetanse etter kravene i VA-Miljøblad nr. 112 “Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum”. Tom A. Calsen har i mange år jobbet for en sikker vannkum og var delaktig i utarbeidelsen av VA-miljøblad nr. 112.

TOM ARILD KARLSEN, COWI AS
SIVILINGENIØR/GRUPPELEDER VA-UNDERVANN
Undervannsledninger, materialteknologi, hydraulikk, rørstatikk, no-dig

UTDANNELSE
Bygningsingeniør, NTH, 1976
Hovedfag: Vann- og avløpsteknikk – Rensing av vann – Veiprosjektering.

Bakgrunn
COWI AS har utarbeidet VA-Miljø-blad nr. 112 “Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum”, som ble utgitt i 2015. Dette VA-miljøbladet var sluttproduktet i en lang prosess initiert av Arve Hansen i VA-teknikk AS. I samarbeid med Rørinspeksjon Norge og sentrale aktører i bransjen ble det i perioden fra 2012 til 2015 utarbeidet en “Kravspesifikasjon for pre-fabrikkerte vannkummer”, som grunnlag for nevnte VA-Miljøblad nr. 112. Yngvar Heimstad i Drammen kommune og Tom A. Karlsen i COWI AS hadde sentrale roller i prosessen sammen med Arve Hansen.

VA-historien har vist oss at kritiske hendelser i underdimensjonerte vannkummer har vært årsak til alvorlige skader og dødsfall. Det er vanskelig å forestille seg hvilke enorme krefter som opptrer. Selv for små vannledninger i dimensjon DN100 mm snakker man om påkjenninger på ca. 5 tonn. For DN400mm er det tilsvarende tallet 65 tonn. Slike krefter har potensiale til å utrette katastrofale hendelser dersom det feiles i verdikjeden med prosjektering, dimensjonering, produksjon, montering og installasjon. Alle “disse leddene” må være like sterke. Det handler om kompetanse og kvalitet i alle faser. Det er en systemleveranse bestående av mange komponenter.

Siden de aller fleste vannkummer er prefabrikkerte, har det vært ønskelig å “standardisere” styrken av kummene. På denne måten kan de produseres og testes på en identisk måte innenfor gitte trygge rammer, slik at skader aldri skal oppstå forutsatt riktig montering. VA-miljøblad gir alle grunnleggende teoretiske forutsetninger for at dette skal lykkes, men det er leverandørene, kumprodusentene, montørene og entreprenørene som har nøkkelrollene i det praktiske arbeidet.

VA-Miljøblad stiller klare krav til produsentene av prefabrikkerte vannkummer med hensyn på styrke og testing, men også krav til montering av rør og rørdeler i betongkummen. Det heter:

■ Prefabrikkert vannkum skal monteres innomhus i tørre og varme omgivelser (min. 5˚C)
■ Montør av armatur i kum skal minimum ha ADK-kurs, men spesialkurs kan erstatte ADK-kurs.

Firmaet BASAL har som første kumleverandør i Norge tatt konsekvensene av dette kravet og etablert et internt opplæring og kompetansesystem med navn “BASAL AQUA-SAFE”. Hensikten er blant annet å utdanne montører av konsoller, rør og rørdeler på en på en slik måte at de får tilstrekkelig kompetanse til å utføre en sikker montasje i henhold til leverandørenes instrukser.

BASAL har utarbeidet et omfattende undervisningsopplegg bestående av kompendier, monteringsbeskrivelser, kursprogram, eksamensoppgaver og utstedelse av sertifikat.
De første montørene er allerede utdannet på et 3 dagers kurs gjennomført hos Narmo Betong på Hamar 13.-15. februar 2019 i samarbeid med leverandørene AVK, Ulefos og Innva. 28 montører ble utdannet med godkjent eksamen.

BASAL har bedt COWI AS gjøre en verifisering av det foreliggende utdanningsopplegget sett opp mot kravene i VA-miljøblad nr. 112.

Verifisering av kompendier

COWI AS har fått tilgang til de teoretiske undervisningsdokumentene som består av:
■ Hoveddokument “Basal standard Aqua-Safe vannkum” med bilag
■ Monteringsbeskrivelser fra AVK, INNVA og Ulefos med bilag

Dokumentene og kursopplegget ble i tillegg presentert av BASAL’s representant Terje Reiersen i et møte hos COWI AS i Fredrikstad 05.04. 2019.

Hoveddokumentet tar for seg både teoretiske og praktiske temaer på en oversiktlig måte og gir en god pedagogisk fremstilling.

Dokumentene og kursopplegget omhandler temaene:
■ Vurdering av forankringskrefter
■ Krav til monteringslokaler og utstyr
■ Krav til kompetanse
■ Merking, emballering og håndtering

Den praktiske delen av dokumentasjonen er tatt frem i samarbeid med leverandørene AVK, INNVA, ULEFOS OG PIPELIFE.

Det er lagt stor vekt på å beskrive verktøy og produkter samt håndtering og utførelse for å gi en feilfri vannkum. Det gis en beskrivelse av alle relevante rør og rørdeler med hensyn på materialer, funksjon, monteringskrav og kontroll.

Bilagene består av:
■ Sentrale VA-Miljøblad
■ 3. parts godkjenning av konsoller
■ Monteringsinstrukser for 21 typer produkter

Til sammen utgjør dokumentasjonen en omfattende kunnskap om materialer, produkter og monteringspraksis, kort sagt en meget god lærebok for en monteringsoperatør.

COWI’s vurdering angående kurskompendier:
Dokumentene gir et solid teoretisk grunnlag for en praktisk utdanning av montører av konsoller, rørdeler og rør i prefabrikkerte vannkummer. Kravene i VA-Miljøblad nr.112 er fullt ut tilfredsstilt.

Verifisering av kursopplegg

COWI AS har fått tilgang til:
■ Kursprogram, 3-dagers kurs
■ Undervisningsdokument (Power Point presentasjon)
■ Muntlig beskrivelse av praktisk gjennomføring av kurset (alle montører i praktisk arbeid på ulike produkter på ulike arbeidsstasjoner)
■ Eksamensoppgaver
■ Eksamensbevis

BASAL har lagt vekt på et høyt faglig tilpasset nivå i alle deler av kurset. Opplegget har en god blanding av teori og praksis, men med en klar hovedvekt på den praktiske gjennomføringen for i første rekke å gi monteringskompetanse.
Eksamensoppgavene tyder på at deltagerne får en solid teoretisk bakgrunn for å forstå den viktige jobben de utfører og hvorfor.
Eksamensbeviset er profesjonelt utformet og angir alle relevante opplysninger.

COWI’s vurdering angående kursopplegg:
Kursopplegget har et solid innhold og et tilstrekkelig omfang til å gi den ønskede monteringskompetansen i henhold til kravene i VA-Miljøblad nr.112. Kursinnholdet har høyere faglig nivå enn tilsvarende “spesialområde” i ADK-utdanningen.

Sluttkommentar

COWI AS vil, som en sentral aktør i VA-markedet, bemerke at BASAL’s initiativ til etablering av “BASAL standard Aqua-Safe” med tilhørende utdanningsopp-legg sterkt bidrar til å sikre lang levetid og redusere risiko knyttet til bruk av prefabrikkerte kummer i det Norske VA-markedet.

Fredrikstad 10.05. 2019
Tom A. Karlsen, Seniorrådgiver i VA-teknikk, COWI AS

Del artikkelen: