Tre trinn til tryggere overvann

Overvann vil sette oss på store prøver framover. Det krever nye løsninger og metoder. Bærum kommune vil få overtak på overvannet med ny strategi i tre trinn. Her blir det blågrønne løsninger, rensing og lokal fordrøyning. Men aller først må overvannet inn i planverket. 

Bærum kommune har i likhet med storebror-nabo Oslo skjønt de må tenke nytt, og få overvannshåndtering inn på planstadiet. Nå er Bærum i en prosess som er sjelden vare i norske kommuners VA-arbeid. Målet er en helhetlig overvannshåndtering. Kommunen skal nå lage et verktøy for å vurdere ulike tiltak mot hverandre, og vurdere om planlagte byggeprosjekter stemmer med denne helheten.

Noe helt nytt
– Det er stadig større mengder overvann i tett villabebyggelse. Det må noe helt nytt på plass for å løse utfordringene det vil gi oss i Bærum, sier spesialrådgiver Therese Holm Thorvaldsen i planavdelingen vann og avløp i Bærum kommune.

Når hørte du sist om kommunal VA-planlegging der Innovasjon Norge stiller med penger…? Der har Bærum nå fått midler til å utvikle et “innovasjonspartnerskap”. To dialogmøter med aktuelle leverandører ble gjennomført før sommeren.

Fremtidsrettet overvannshåndtering
– Vi sitter nå på en rekke innspill til både selve konkurransen og den videre prosessen, og til behovsbeskrivelsen. Det skal prioriteres og beskrives i en utlysning, sier hun. Den utlysningen er planlagt i slutten av september.
Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesform for å få utviklet løsninger som ikke finnes på markedet fra før.

– Hva er viktigst å få kontroll på i fremtidens overvannshåndtering i kommunen?
– Overvannshåndtering må inn på planstadiet. Ulike avdelinger må vurdere om planlagte prosjekter er i konflikt med en helhetlig overvannshåndtering. Dessuten må vi få ledet økende mengder overvann ned til resipient ved hjelp av blågrønne løsninger. Vi ønsker en helhetlig og samstemt behandling av vannet. Det er viktig at dettes bygges sammen som et godt puslespill. Da kan det ikke gjøres tiltak som er i konflikt med den helheten.

– Hvilken rolle vil blågrønne løsninger med åpne vannveier spille?
– Åpne vannveier er det nok lenge til vi har som hovedregel. Kanskje aldri. Men vi skal ha fokus på det der det er hensiktsmessig. Blågrønne løsninger for å håndtere og holde tilbake overvann lokalt – den såkalte tretrinnsstrategien – blir utrolig viktig.

Rensing av overvann
– Hva med rensing av overvann? Hvordan vurderer du relevansen av det for kommunen?
– Det er viktig at vannet som ledes til resipient ikke fører til miljø og helseutfordringer. Særlig vann fra vei vil være forurenset. Kommunen skal nå videreutvikle rutiner for tømming av sluk og sandfangkummer samt utbedre defekte anlegg, sier hun.

Åpning av bekker er en type overvannsløsning hun mener vil ha en positiv effekt på forursensning.

– Bekkeåpninger synliggjør mulige forurensningskilder bedre enn lukkede systemer. Lokal håndtering, som permeable overflater er et eksempel på sørger for å hindre direkte avrenning til vassdrag. Det er mye forurensning i det første vannet som spyles av ved regn, sier Thorvaldsen.

Del artikkelen: