Qmax Storm: En effektiv lukket flomveg

Klimaendringene, med kraftig nedbør og påfølgende store vannmengder, resulterer i behov for nye produkter knyttet til overvannshåndteringen. Qmax Storm er en effektiv og lukket flomveg.

I byer og tettsteder har så og si alle arealer faste dekker, i tillegg er eksisterende system for overvannshåndtering etablert for betydelig lavere vannmengder enn de klimaendringene gir oss. For å forebygge flomskader i urbane områder, må det etableres løsninger som hurtig fjerner vannet fra overflaten.

Etablerer nytt overvannsnett
Sandnes er en kommune med stor vekst og betydelig utvikling i sentrale sentrumsområder. I 2011 begynte Sandnes kommune, etter initiativ fra seniorrådgiver for Bymiljø, Odd Arne Vagle, å arbeide med prosjektet ”Vann i By – havstigning og ekstremnedbør”. Utgangspunktet er at sentrale deler av Sandnes sentrum ligger så lavt at det blir stående under vann når havstigningen inntreffer. Det forebyggende arbeidet blir så omfattende at selv om en havstigning på 80 cm om 100 år er langt frem i tid, er arbeidet startet.I kommunens regi er alle sentrale nivåer i sentrum kartlagt, det er utarbeidet utallige beregninger, og beslutninger er tatt. For å forebygge at store deler av sentrum blir stående under vann som følge av havstigningen, må nivået på vegnett og bygg heves. I Sandnes sentrum skal det etableres et nytt overvannsnettet, over det eksisterende.

Hever vegnivået
I det nye overvannsnettet må det benyttes mer effektive rør og kummer enn i dagens system. Qmax Storm-røret er et resultat av dette. Løsningen er utviklet i samarbeid mellom Sandnes kommune og Skjæveland Cementstøperi, som et ledd i en OFU-kontrakt (Offentlige forsknings- og utviklingskontrakt) mellom bedriften og kommunen inngått i 2011.

I september ble de første Qmax Storm-rørene montert i Sandnes, i Julie Eges gate. I neste omgang skal det etableres nytt overvannsystem, basert på Qmax Storm, i byens gågate, Langgata.
Opprinnelig ligger Julie Eges gate svært lavt i forhold til havoverflaten. Derfor skal nivået heves.

Effektiv vannveg
Qmax Storm er en videreutvikling av Qmax-rørene. Disse eggformede rørene har gode selvrensende egenskaper på grunn av rørets utforming, med en liten diameter på rennen i bunn, samtidig som den øverste delen gir røret høy vannføringskapasitet. I tillegg bygger Qmax Storm på prinsippet fra slisserennene. Vanntilførselen foregår gjennom åpninger i toppen av røret.
I åpningene monteres rister. Hvert rør kan leveres med rister, eller sjeldnere, alt etter de lokale forutsetningene. Ristene står på forhøyningselement som fungerer etter teleskopprinsippet, og kan derfor enkelt justeres til riktig høyde. Mellom ristene monteres heller/belegningsstein med V-formet profil i overflaten. Hellene leder overvannet til nærmeste rist.
I tilknytning til selve hovedledningen monteres kombinerte sandfang-, inspeksjon- og spylekum, som sikrer trygg og effektiv drift.

Robuste rør
Den ovale formen gir god selvrensing både ved høy og lav vannstand. I tillegg gjør denne formen at røret er langt sterkere enn ordinære sirkel-formede rør. Qmax Storm-systemet er en optimal løsning på overvannsproblemer i sentrumsnære områder, men kan nyttes i alle tilfeller hvor det er behov for å fjerne overvann fra tette flater.

Fakta
Qmax Storm er et nytt totalkonsept for effektivt mottak av overvann fra veger og andre arealer med faste dekker. Rør og kummer danner en lukket flomveg med stor vannføringskapasitet, og gode selvrensende egenskaper, også ved lite fall.

  • Systemet kan tilpasses 90 tonns belastning, og kan derfor benyttes på flyplasser, terminaler og havneområder.
  • Rister i teleskopisk utførelse monteres direkte på Qmax Storm-røret med innbyrdes avstand etter eget ønske/behov. Mellom ristene legges det ”renneheller” som leder vannet til den nærmeste rist.
  • Rammene leveres i utførelse for henholdsvis asfalterte eller steinbelagte arealer.
  • Kombinert inspeksjons- og sandfangkummer er plassert direkte på ledningen, det sikrer trygg og effektiv drift.

Fakta eggformede rør:
Sammenlignet med sirkulære rør, har rør med eggformet tverrsnitt flere fordeler. Takket være den høye hastigheten på vannet og den økte skjærspenningen har røret gode selvrensende egenskaper. Det forebygger sedimentering, med påfølgende redusert kapasitet ved plutselige regnskyll. Høy selvrens gjør at ledningene kan monteres med redusert fall, mens det høye vanntempoet gir god vannføringskapasitet.

Del artikkelen: