Ny overvannskum. Lekker som en sil

Den nye overvannskummen Permakum slipper vann ut i grunnen, men beholder slam og forurensning inni. Brukt i et sandfang kan den bli et fiks ferdig LOD-tiltak i én kum.

Kummer skal helst være tette. Det sitter godt i vår kunnskapsmessige ryggrad. Vannet som kommer inn skal kjapt og greit sluses videre til et annet sted gjennom en rørledning. Overvannskummen Permakum bryter fundamentalt med det. Den lekker som en sil. Det gjør den også perfekt egnet til sitt tiltenkte formål.

Språklig interesserte lesere vil nikke gjenkjennende til navnet Permakum. Det er en kortform av permeabel kum. Altså en kum som slipper gjennom vann.

Vi er nå i ferd med å ta inn over oss at overvann ikke bør føres vekk i tette ledninger. Det bør håndteres lokalt. Det er akkurat det den permeable kumringen Permakum gjør. Den infiltrerer vann til grunnen rundt kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen inni kummen.

Jon Arild Holte, Markedsjef i Loe Rørprodukter

– Dette er spennende å være med på! En permeabel kumring passer perfekt til bruk i sandfang eller andre overvannskummer hvor man ønsker å tilbakeføre vannet lokalt, sier markedssjef Jon Arild Holte i Loe Rørprodukter AS.

Loe er nå i testfase på sin nye resept på permeabel betong brukt i kumringer til overvann.

Permakum holder slam og forurensning igjen inni, og slipper ut vannet i grunnen.

Foreløpig ser det ut til at alle kumringer har en infiltrasjonskapaitet på over 10 liter/sekund. Permakummen er et produkt som føyer seg inn i utvalget av fordrøyning som hjelper oss til å få kontroll på overvannet, uten å fylle opp begrenset kapasitet i rørledninger når det står på som verst.

Sandfang
La oss si at du bygger opp et sandfang med tett bunn og en eller flere permeable kumringer mellom bunnen og toppkjeglen. Da vil sand, slam og tungmetaller holdes tilbake i bunnseksjonen. Vannet slipper derimot ut gjennom den porøse kumringveggen, og tilbakeføres lokalt gjennom infiltrasjon til grunnen.

Et fiks ferdig tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD) som fremmer gjenbruk. Til glede for eksempelvis trær og annen vegetasjon i urbane miljøer, der mye tette flater gjør at det ellers kan være begrenset tilgang på vann.

Med en slik gjenbruk av overvannet får vi samtidig kontroll på mye av forurensningene, som ellers ville fulgt med vannet gjennom punktutslipp i elver og bekker. I stedet for direkte utslipp får vi en mer diffus håndtering og rensing av overvannet i grunnen. Det kan også være med på å opprettholde grunnvannsstanden. Det kan i seg selv være en utfordring i miljøer med mye tette flater.

En slik løsning vil gi samme effekt som et betydelig større fordrøyningsvolum i sandfanget. Når kumringen lekker som en sil vil vannstanden i sandfanget stå lavere enn med tett kum. Anlegget kan dermed få like mye effekt ut av et mindre sandfang med Permakum som av et større sandfang med tette kumvegger. Vannet lekker ut, mens forurensninger hindres i å gå ut på nettet eller omgivelsene.

– Den porøse veggen kan vel også tettes av slam og partikler? Hva da?

Fra testing av kummen i sommer. De første kummene installeres forhåpentlig i høst.

– Hvor fort det permeable laget tetter seg vil variere, avhengig av nedslagsfelt og avrenningsforhold. Fra Danmark har man gode erfaringer med spyling og gjenåpning av infiltrasjonsevnen på slike produkter når det trengs. Dette skal vi nå undersøke nærmere sammen med samarbeidskommuner som ønsker å installere slike sandfang, sier Jon Arild Holte.

Test i Asker
Asker en én av disse kommunene.

– Mange steder måler vi at overvannet er forurenset. Derfor er vi på jakt etter en løsning som kan hjelpe oss i arbeidet med å hindre forurensninger i å nå resipientene våre, sier Kristin Jenssen Sola i Asker kommune. Hun er prosjektansvarlig for plan og investering i vann og vannmiljø i kommunen.

Permeable kummer som dette er et nytt og kommende hjelpemiddel her til lands, men mer vanlige i bruk i andre land enn i Norge. Hun håper å komme i forkant av kunnskapsutviklingen på dette området her til lands.

– Akkurat hvilken rolle permeable kummer og rør vil spille framover er vanskelig å si nå. Men det er jo akkurat det vi håper at vi kan finne mer ut av ved å teste sånne kummer noen steder i Asker, sier hun.

I andre land har man lengre erfaring med det. Danmark er nevnt. I Belgia og Nederland benyttes det mye permeable betongkummer. Der har man et eget system for å rengjøre slike oppsamlingspunkter i overvannsanlegg. Parallelt med uttestingen i bruk skal Loe sammen med Basal nå jobbe videre med å standardisere Permakum, slik at det blir enklere å dokumentere løsningen og relatere produktet til overvannsberegninger.

Et sandfang som dette kan være et fiks, ferdig LOD-tiltak helt på egenhånd.

Del artikkelen: