Kunnskap er kjernepunktet på vannsenteret i Ås

Til høsten settes spaden i jorda for å bygge et nytt Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Senteret skal blant annet opparbeide et unikt treningsfelt for VA-bransjen.
− Det mangler folk i bransjen, og vi skal bidra til at flere kan lære faget og jobbe med det, forteller Sjur Tveite som er daglig leder ved senteret.

Norge har store utfordringer med gamle og dårlige vann- og avløpsrør. Behovet for oppgraderinger er beregnet å koste opp mot 300 milliarder kroner det neste tiåret. Både kostnader og miljøutfordringer har gjort at hele tre departementer har fått laget «Mulighetsstudien for vann og avløpssektoren». Studien er utarbeidet av Oslo Economics, Cowi AS og Kinei AS på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

I den omfattende studien nevnes det nye vannsenteret som skal bygges et steinkast unna Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU på Ås. 

− Det at vi blir omtalt i mulighetsstudien er naturlig fordi den kunnskap og de moderne løsninger som etterspørres i VA-sektoren blir et kjernepunkt for senteret, sier Tveite.

Synliggjøre og samle kompetanse
I mulighetsstudien pekes det på en rekke miljøutfordringer knyttet til VA-feltet. Det nye vannsenteret vil være med på å bidra til at bransjen velger løsninger som bøter på dette. Miljøfotavtrykket skal ned og blant tiltakene som trekkes frem i studien er sirkulærøkonomi, ombruk, resirkulering og økt bruk av stedlige masser. Et annet tiltak er gravefrie løsninger.

− Av mange ting som nevnes i studien er gravefrie løsninger for nye vann- og avløpsledninger noe vi vil legge til rette for på senteret.
Vi skal lage et eget område der man kan øve/trene på ulike oppgaver som kan effektivisere VA-arbeidet. Det finnes en del spennende løsninger der ute, men det er en viss treghet med å ta ting og ny kunnskap i bruk. Der kan senteret være med på å synliggjøre det som finnes og hvilken nytteverdi det har forteller han, og legger til at kompetanseløsninger er en sentral del av studien, og det er der vannsenteret skal komme inn.

Teknologiprogrammet for vannbransjen
Sjur Tveite forteller at det blir spennende å se hvordan Mulighetsstudien vil bli behandlet fremover.

− Det er vanskelig å være motstander av det som nevnes om kompetanse, ressurser og miljøutfordringer i studien, men det må settes av midler for å kunne utvikle bransjen. Vi har blant annet en ny statlig tilskuddsordning: «Program for teknologiutvikling i vannbransjen». Det er foreløpig satt av fem millioner kroner som skal deles ut hvert år de neste fire år, sier han.

Det er kommuner med ideer om innovative løsninger for levering av drikkevann som kan søke midler fra fondet, som er forvaltet av Folkehelseinstituttet. Vannsenteret ønsker å bli en sentral aktør i slike sammenhenger, der forsøk og utvikling av nye inno-vative løsninger kan prøves ut på treningsfeltet i tett samarbeid med kommuner, næringsliv og FoU-miljøer.

− Det jobbes for å få dette fondet opp på permanent basis, slik at det kan settes av mer penger. Nå bidrar staten med 1/3 av kostnadene på omsøkte prosjekter. Kommuner som søker må dekke 2/3, men de kan også få private aktører til å bidra med midler. Myndighetene viser vilje til å støtte utvikling gjennom fondet som foreløpig bare dekker områder knyttet til drikkevannleveranser.

Det eneste treningsfeltet i Norge
Vannsenterets daglige leder mener at sentrale aktører som jobber for og med VA-bransjen kan bruke mulighetsstudien til å understøtte en god utvikling i bransjen.

− Senteret er jo et verktøy for å bidra nettopp til det som påpekes i mulighetsstudien.

Byggestart for det nye Nasjonale senteret for vanninfrastruktur er delt inn i to etapper.

− Vi har to byggeprosjekter, et for hovedbygg og utomhusanlegg og et for trenings-/ testfeltet. Entreprise for hovedbygget hadde tilbudsfrist 6. mai i år. Plan A er at vi skal ha alt ferdig høsten 2023, men det vil være utfordringer nå knyttet til markedet og den krevende situasjonen knyttet til leveranser av innsatsfaktorer. I en normalsituasjon ville vi nok kunne satt i gang å bygge allerede til høsten, men vi får se. Men trenings- og testfeltet skal uansett opp å stå selv om hovedbygget ikke ferdigstilles i denne omgang. Vi planlegger å starte anleggsarbeidet til høsten. Vi har hele tiden tenkt dette som to separate byggeprosesser, og nå er det ekstra viktig at det er slik, forteller Tveite.

Det nye treningsfeltet for VA-bransjen blir unikt i Norge. I dag må man sende folk til Sverige for at de skal kunne øve og utvikle seg faglig på et eget treningsfelt for VA-bransjen, og det feltet er kun spisset inn mot lekkasjesøk. Trenings- og testfelte på Ås får et langt videre nedslagsfelt og bruksområde.

Begynner ikke på scratch
En viktig ting for det nye vannsenteret et at de skal nå både teoretikere og praktikere i VA-faget.

− Vi skal være en møteplass. Det blir naturlig nok bedre med kurs i rørinspeksjon her på vårt treningsfelt enn på hotell på Gardermoen. Det er også viktig å si at vi ikke starter på scratch. En rekke kurs som i dag holdes av Norsk Vann, RIN, SSTT, MEF og andre i VA-bransjen vil kunne gjennomføres her på Ås. Vi kommer til å ta eksisterende kurs og bake disse inn hos oss sammen med de nevnte eiere og samarbeidspartnere, og så skal vi lage nye kurs, sier Tveite.

Han tror at erfaringsutveksling blant fagfolk i bransjen er avgjørende for å kunne heve nivået og møte fremtidens utfordringer.

− Vi kommer til å legge mye i å få folk til å møtes, og vi skal sette erfaringsoverføring i system. Vi skal tenke utradisjonelt i forhold til læring. Vi skal utvikle noe som blir ekstremt bra, for en fantastisk bransje som er flink til å dele kunnskap, sier han entusiastisk.

Felles dugnad
I den fasen de er nå jobber Sjur Tveite og prosjektgruppa bak vannsenteret med prosjektering og planlegging for hvordan senteret skal bli og hva det skal inneholde.

− Det vi nå går inn på er å koke mange gode innspill ned til noen gode og relevante leveranser som bransjen nå i første omgang trenger. Vi skal etablere gode og relevante former for læring og pedagogisk virksomhet basert på en infrastruktur som treffer på bransjens behov. Vi skal ha treningsmuligheter for gravere, for gravefrie løsninger, for rørinspeksjon og andre viktige felt innen fagområdet ledningsnett og transportsystemer, sier Tveite.

Han trekker også frem at etableringen av senteret er en felles dugnad der en rekke aktører bidrar. Norske kommuner, Norsk Vann, Kunnskapsdepartementet og private bransjeaktører, der blant annet RIN (Rørinspeksjon Norge) og Basal med flere bidrar.

− Det er bra og viktig at aktører som Basal er med på laget. De arbeider godt med nyvinning og utvikling. Det bidrar til å realisere visjonen vår som blant annet er at vi skal gjøre ting på en ny måte, sier Sjur Tveite.

Del artikkelen: