Forsker på rensing av overvann

Hjelper det å rense overvann? Hvordan virker det? Her skal Bymiljøetaten i Oslo bygge et testanlegg for rensing av overvann. Med prøver fra forskjellige kummer skal man kunne forske på resultater av rensingen.

I høst starter byggearbeidene på en strekning sykkelvei på vestkanten i Oslo. Dette prosjektet kan være minst like nyttig for norsk VA-bransje som for syklister i Oslo. I forbindelse med sykkelveiprosjektet bygges det nemlig et testanlegg for rensing av overvann. Dette anlegget skal bygges på Skøyen, i krysset der Engebrets vei møter Hoffsveien. Parallelt med Hoffsveien renner Hoffselva, fra Smestad og ut i Oslofjorden.

Elv i urbant område
Elva renner gjennom et tett og urbant område med tett bebyggelse, mye aktivitet og trafikk på alle kanter. Det fører med seg forurensinger til vannet. Gummi, mikroplast, tungmetaller, PAH og andre forurensende elementer man helst ikke vil ha ut i fjorden.

– Rensing av overvann er en viktig del av Oslos miljøprofil. Forurensning fra vei kommer fra biler både i form av støv fra dekk og forurensning fra biler generelt. Her er det mange kilder. Hoffselva er en viktig elv som renner ut i Oslofjorden. For å sikre at overvannet ikke er forurenset må vi gjennomføre tiltak som bedrer avrenningen. Om vi får en god rensing gir dette en bedre vekst for viktige fiskebestander i Oslofjorden som bruker slike elveløp til gyting. Dette bedrer også tilstanden i Oslofjorden generelt, sier Per Arne Selmer.  Han er prosjektleder for sykkeltiltak i Bymiljøetaten, Oslo kommune.

Rense overvann
I forbindelse med sykkelveiprosjektet i Hoffsveien skal Bymiljøetaten bygge det som blir et av landets mest interessante anlegg for alle VA-fagfolk som jobber i urbane miljøer. Nærmere bestemt et renseanlegg for overvann, der det skal være mulig å undersøke effekten av ulike typer tiltak.

Rensing av overvann er en viktig del av Oslos miljøprofil. Kommunen bygger nå for tiden overvannsanlegg som gjør at vannet blir en ressurs mer enn en truende fare.

– Løsningen i Hoffsveien er generelt å føre vannet til såkalte regnbed hvor det er planter og jord som opptar en del av disse, vannet føres videre til sandfang der vannet blir videre renset gjennom sandlag for å sikre ytterligere partikkelrensing. Til slutt ønsker vi å føre det rensede vannet inn i arealet i en rundkjøring for infiltrasjon og utforme rundkjøringen som en buffer ved større regnskyll. Arealet i rundkjøringer er store og lite benyttet for slike tiltak tidligere, sier Selmer.

Kummer med mulighet for prøvetaking har en sentral rolle i testanlegget.

Sandfang
Eksisterende sandfang skal byttes ut med nye infiltrasjonssandfang, som kobles til eksisterende ledninger. Infiltrasjonssandfangene vil bidra til at overvann infiltreres i grunnen og dermed oppnår en renseeffekt. Ved større nedbørshendelser vil overvann fortsatt renne ut i ledningsnett til Hoffselva.

Nord for rundkjøringen etableres det et regnbed for lokal infiltrasjon og rensing av overvann. Regnbedet får et overløp til eksisterende kum, med utløp til Hoffselva.

Overvannsrensing
Norsk institutt for vannforskning – forkortet Niva – er involvert i Horizon 2020. Det er et samarbeid med EU, der intensjonen er å teste og komme frem til innovative løsninger for hvordan man best mulig kan rense overvann med naturbaserte løsninger.

– Horizon 2020 trenger pilotanlegg for å teste og analysere renseeffekten ved forskjellige rensesystemer. Niva er interessert i at Hoffsveien kan bli et slikt testanlegg, skriver Bymiljøetaten i konkurransegrunnlaget til utlysingen av prosjektet.

Teste rensing og verktøy
Å være et testanlegg innebærer særlig to sentrale aktiviteter:

  1. Testing av nye naturbaserte renseløsninger, “enhanced nature-based treatment systems”.
  2. Teste verktøy som skal utvikles med den hensikt å synliggjøre hvordan naturbaserte renseløsninger best kan implementeres/kobles på anlegg for renseløsninger.

Med bakgrunn i dette er det planlagt gjennomført et pilotprosjekt for å se på nye løsninger for overvannsrensing. Hoffsveien er valgt ut til å være et av prosjektene som kan teste en eventuell ny løsning for overvannsrensing.

– Det har vært gjort mange forsøk for å finne nye metoder for vannrensing. Det vi ønsker her er å se om disse tiltakene er gode nok og se om denne typen rensning har en bedre effekt enn de ordinære tiltakene. Dette med regnbed har vært brukt ved flere veiprosjekter. Testanlegget består i at det lages en mulighet for forskning av resultatet av denne rensingen der man kan ta prøver i de forskjellige kummene, sier Per Arne Selmer.

Testanlegget bygges i tilknytning til en ny sykkelvei.

Del artikkelen: