Velger betong på grunn av styrken

Trondheim kommune velger å bruke betongrør i områder med høy trafikkbelastning.

– Vi vil ha betongløsninger på grunn av styrken. Selv om plastprodusentene hevder at de kan levere samme styrke, så har vi ikke det samme lange erfaringsgrunnlaget med plast som vi har med betong. Det var for eksempel mye dårlig plast som ble lagt på 70-tallet, sier teknisk sjef i Trondheim kommune Anne Kristine Misund.

Superbuss satsing
Innføring av superbusser i Trondheim fra 2019 krever bygging og oppgradering av ca. 140 holdeplasser.  Det vil sannsynligvis også medføre flere vann- og avløpsprosjekter (VA):
– Vi har ennå ikke oversikt, men vi regner med at det blir en del vann- og avløpsprosjekter i forbindelse med ombyggingen av holdeplassene, sier Misund, som forteller at bussholdeplassene skal bygges med betongdekke.

Anbefaler porteføljestyring
Misund mener at porteføljestyring er langt mer egnet for VA-prosjekter enn fokus på økonomisk styring på enkelt prosjekter:
– Vi må selvsagt greie å holde oss innenfor rammene i budsjettet. Poenget må være å bruke pengene så effektivt som mulig. Vår strategi er å få gjort mest mulig for minst mulig penger og å drive kostnadseffektivt, sier Misund.
Hun fortsetter:
– Vann og avløpstjenestene ytes gjennom et sammenhengende system av ledningsnett, pumpestasjoner og behandlingsanlegg. Å styre hardt på økonomien i enkeltprosjekter i en slik sammenheng er ikke hensiktsmessig.

Fordyrende overraskelser
Det er stor usikkerhet når man graver i bakken.
– Selv om vann og avløpsanleggene de siste 30 år har blitt godt kartlagt og dokumentert, så dukker det stadig opp nye overraskelser. Eksempler her kan være arkeologi og forurensende masser. Andre eksempler er installasjoner og anlegg som ikke er dokumentert, eller der dokumentasjonen er feil. Dette er ting som må håndteres og som er fordyrende, sier Misund.

Kan bli kostbart
Misund sammenligner et VA-prosjekt med å skifte vindu på et hus.
– Hvis man åpner veggen og ser at det er fuktskader, er det mest fornuftig og kostnadseffektivt å gjøre noe med det samtidig som man setter inn det nye vinduet, sier hun, og understreker at et for sterkt fokus på å holde rammene for det enkelte budsjett kan det føre til at at man kvier seg for å ta slike avgjørelser.
– Kanskje må vi også i større grad bruke totalentrepriser, der vi overfører mye av risikoen til entreprenøren. Det må vi i tilfelle betale for. Dersom vi skal ha 100 prosent kontroll på kostnader knyttet til graving i grunnen vil det bety svært omfattende grunnundersøkelser og forundersøkelser – noe som heller ikke vil være kostnadseffektivt. Det mest kostnadseffektive er å operere med en viss usikkerhet kombinert med porteføljestyring.

OM SUPERBUSSER:
I Trondheim skal superbussen bidra til nullvekst i biltrafikken. Superbuss er en bussløsning med så høy standard at den har de samme fordelene som en bybane. Den kjører ofte på egen trasé, blir prioritert i lyskryss og passasjerene må kjøpe billett før de går om bord.

Del artikkelen: