Tidenes miljøsatsing i Basal

Betongrør hører helt naturlig hjemme i blågrønne løsninger. Miljøet har fast plass i alle anbudsprosesser. Basal skal for alvor vise at kortreiste betongvarer er best – også på miljø. Nå innledes tidenes miljøsatsing i Basal.

Geir Skjørberg overtok som daglig leder i Basal i fjor. Da var de fleste av oss opptatt med å få helse, økonomi og forretning helskinnet gjennom en uoversiktlig og skremmende tidlig fase av koronapandemien. I tillegg til det skulle han få oversikt over hele Basal-organisasjonen, lære seg produktsortiment og VA-behov, og sette det hele i sammenheng med all sin erfaring innenfor ledelse, salg og markedsføring.

Miljøkrav i VA-anlegg
Sentrale myndigheter stiller stadig strengere krav til reduk-sjon av miljøbelastningen. Det er satt konkrete mål om å redusere CO2-utslipp med 50-55 prosent innen 2030. Dette målet videreføres av viktige premissgivere, og i neste omgang oppdragsgivere.

Statens vegvesen og Nye veier setter for eksempel klare krav til hva de skal redusere fotavtrykket i prosjektene med. Det gir direkte utslag på krav til produkter og tjenester som skal kjøpes inn. Miljø blir et fast, stort og sterkt parameter i alle fremtidige anbudsprosesser. Derfor er det et viktig fokus-område for oss, sier Skjørberg.

20% av all lastebiltransport i Norge omfatter transport av byggeråstoff. Det brukes mer energi på å transportere enn på å produsere byggeråstoffer. Det største potensialet for å redusere prosjekters miljøpåvirkning ligger i massetransport.

Fagseminar
Basal og våre eiere har høy kompetanse og kan bidra med informasjon om tiltak som kan utføres, for å redusere miljøfot-avtrykket og hjelp til å dokumentere utslippene. Det er kunnskap vi ønsker å dele. Basals eierbedrifter vil denne våren invitere til «digitale» fagseminar for å belyse hvilke muligheter man har for å redusere miljøbelastningen, hvilke hjelpemidler de kan tilby for å dokumentere miljøfotavtrykket og hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme de stadig strengere kravene.

– Med å optimalisere resepter har Basals eierbedrifter de siste årene halvert CO2-fotavtrykket. Våre betongprodukter lages av sand, grus, vann og sement. De finnes i naturen fra før. Sementen har den største utfordringen, og avgir mest CO2 i produksjonen. Men det er på vei nedover. CO2-fangst og -lagring i «Langskip»-prosjektet vil gi en nær sagt revolusjonerende nedgang i CO2-utslippet fra sementproduksjon sier Skjørberg.

Norske, kortreiste produkter
Den samfunnsnytten våre produkter tilfører samfunnet er vi stolte over. Viktige lokale norske arbeidsplasser produserer og leverer kortreiste betongprodukter for vår og neste generasjon, med 100 års levetid.

Vårt miljøfokus handler ikke bare om produksjon av betongvarer med lavt miljøfotavtrykk. Vi fokuserer også på gjenbruk og ikke forbruk.

Det handler om å videreføre Basals satsing på kjerneprodukter, vise fram det brede spekteret av bruksområder i disse, og det handler også om å finne nye produktområder som forsterker miljøfokuset. Betong er allerede etablert som en viktig komponent i moderne blågrønne overvannsløsninger, miljøkummen som skiller ut miljøgifter er et annet eksempel, avslutter Geir Skjørberg.

Vil ha ISO-sertifisering av bedriftene

ISO-sertifisering er en viktig del av dokumentasjon i miljøarbeidet. Nå ønsker Basal å få til en ISO 14001-sertifisering av alle bedrifter. Noen er allerede sertifisert, men vårt mål er å ha alle sertifisert innen utgangen av 2022.

– Miljø er på vei til å bli et viktig parameter i fremtidens anbudsprosesser. Dokumentasjon er en viktig del av det, sier daglig leder Geir Skjørberg i Basal. Statens vegvesen er i ferd med å innføre ISO-sertifisering som en standard for sine leverandører. Det er etaten ikke alene om. Hos fleste større oppdrags- og premissgivere er en eller annen form for sertifisering en uunngåelig måte å dokumentere at en leverandør arbeider miljøvennlig. Det holder ikke å bare si at man er miljøvennlig, det må dokumenteres.

– Norsk Vann har ute på høring en revidering av sine råd. Der er det klart og tydelig ISO-sertifisering som gjelder. Styret i Basal har sagt at vi skal jobbe for å sørge for at bedriftene blir sertifisert etter ISO 14001. Nå jobber vi med å konkretisere hvordan dette skal foregå. Dette er og blir en del av fremtiden vår, sier Geir Skjørberg.

ISO 14001 er en internasjonalt anerkjent standard for miljøledelse. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan man kan redusere bedriftens belastning på miljøet, og dermed demonstrere sitt miljøansvar.

Et digital salgsmøte med fokus på miljøfotavtrykk

I januar inviterte Basal kontrollører, kvalitetsledere, produksjonsledere, salgspersonell og daglig ledere til et digitalt salgsmøte.

Det er stadig større fokus på miljøfotavtrykk, og kravene til alle aktører øker. Basal ønsket å løfte temaet rundt miljøfotavtrykket, med fokus på å belyse hvilke muligheter man har for å redusere miljøbelastningen, hvilke hjelpemidler de kan tilby for å dokumentere miljøfotavtrykket og hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme de stadig strengere kravene. En rekke sentrale bidragsytere holdt innlegg.

Del artikkelen: