Tester ny miljøvennlig renseløsning for overvann

− Fremoverlent og fremtidsretta samarbeid

I en ny miljøsatsing har Basal AS startet opp et større utviklingsprosjekt for å lage fremtidens renseløsning for forurenset overvann. Samarbeidspartner Leca International skal levere et nyutviklet filter som fanger opp inntil 95 prosent av tungmetallene.
– Denne teknologien vil redusere belastningen på miljøet betydelig, sier Geir Norden i Leca. 

Målet er å lage en totrinns renseløsning som holder tilbake mest mulig partikler på minst mulig anlegg. Basal AS og Leca International bygger nå en renseløsning som da i best mulig grad kan holde igjen forurensningsstoffer fra forurenset overvann fra veier, tunneler, deponier og byggeplasser.

− For å sørge for at filtermediet fra Leca skal fungere optimalt, og kreve minimalt med vedlikehold, er en avhengig av en god forbehandling. Får man til en god tilbakeholdelse av sedimenter vil en også holde tilbake store deler av tungmetallene i den første del av anlegget (trinn 1). Foreløpige forsøk har vist at vi har holdt tilbake 70 % av flere tungmetaller i første del av anlegget, så dette er så klart noe vi vil gå videre med, forteller produktsjef Sogge Johnsen i Basal AS. 

Trinn 1: Får man til en god tilbakeholdelse av sedimenter vil en også holde tilbake store deler av tungmetallene i den første del av anlegget.

Progressivt utviklingsarbeid
Samarbeidspartneren Leca International leverer allerede filtermateriale for rensing av vann og avløp til mange land rundt om i verden, da under merkevaren Filtralite. Men til dette spesielle prosjektet måtte de snu seg rundt for å utvikle et enda bedre filtermateriale.

− Samarbeidet startet med at Basal AS tok kontakt. Vi sa ja, og samarbeidet er aldeles glimrende. Det er fremoverlent og fremtidsretta. Folkene i Basal er progressive og entusiastiske og lett å samarbeide med, sier en like entusiastisk Geir Norden som er Senior Research & Development Manager i Leca International.

− Det vi først gjorde var å teste vanlig Filtralite (små spesialkuler) som er merkevaren vår for filtrering av drikkevann. Vi testet det på tungmetaller og fikk gode resultater, men vi ønsket å se om vi kunne klare å få enda høyere kapasitet til å ta opp tungmetaller. 

Basals testanlegg på Bekkelaget i Oslo er plassert nettopp her fordi overvannet i området blir påvirket av alunskifer som avgir tungmetaller.

Ionebytting
− Vi fikk en ide om å lage et filtermateriale som hadde sorpsjonskapasitet på tungmetaller. Sorpsjon er egentlig både absorbsjon, og utfelling og ionebytte på én gang, forteller Norden.   

Oversatt til mindre vitenskapelig språk kan man si at de har laget et stoff som har veldig gode egenskaper for å trekke til seg tungmetaller og annen mikroskopisk forurensning i vann. Blant annet fordi det er forskjellig ladning på ionene i filterkulene og tungmetallene, noe som gjør at de tiltrekkes av hverandre.

− Det vi først gjorde var å studere mekanismene i sorpsjon av tungmetaller, så kom vi frem til at det vi måtte ha var en enda større overflate på samme kule samt større spesifikk absorbsjonskapasitet for å kunne rense enda mer effektivt. 

40 ganger større overflate
− For å løse dette fant vi ut at hvis vi brukte en spesialleire og varmet den opp til en lavere temperatur enn vi gjøre med vanlige Lecakuler og Filtralitekuler, da fikk vi en finere mikroporestruktur enn på de vanlige kulene, forklarer Norden. Han legger til at det er unikt, ingen andre produserer et lignende materiale i verden.

− Med denne prosessen har vi dokumentert 40 ganger større overflate i forhold til vanlige Filtralitekuler med samme størrelse. I tillegg så ga spesialleira ionebytteegenskaper. Det betyr at den spesialproduserte leira utveksler litt natrium og kalium og bytter det ut med tungmetaller. Da drar de altså tungmetallene til seg, og fungerer derfor veldig godt som filtermateriale.

− Du må se for deg at det er en bitteliten dings som har en ladning, som en slags magnet, forteller Norden.

Mer vitenskapelig forklart oppstår affinitet, som er betegnelsen for tiltrekningskraften mellom kjemiske emner, som gjør at disse reagerer med hverandre. Det vil si at de lager kjemiske forbindelser. Positivt ladde ioner trekkes mot negativt ladde overflater. 

Heavy Metal Remower
Det nye filtermaterialet som blant annet testes ute sammen med Basal har fått navnet Filtralite HMR (Heavy Metal Remower).

− Denne teknologien vil redusere belastningen på miljøet, og noen tungmetaller er svært giftig for organismer selv i små konsentrasjoner, forklarer Geir Norden. Han beskriver Filtralite HMR som en leirebasert konkurrent til aktivt kull. 

− Aktivt kull vil virke på samme måten, men den er mest egnet til absorbsjon av organiske materialer, mens dette leirbaserte filtermaterialet er bedre egnet for fjerning av kationer, altså tungmetaller.

− På denne måten fanger vi opp løste tungmetaller og forurensing som går gjennom et anlegg uten å fanges opp av andre rensemetoder. Det viser seg at leira vi bruker har god tiltrekningskraft på både kationer og anioner, noe som er unikt. 

Kravene om rensing kommer
− I Sverige innfører de krav for rensing av overvann fra vei nå. Det vil snart komme krav om å rense veivann også i Norge. Det nye filtersystemet som Basal nå utvikler vil kunne håndtere dette. Vi leverer en liten komponent inn i filtersystemet til Basal, forteller Norden.

Det er laget to testanlegg for Basals nye rensesystem. Det ene anlegget er plassert på byggetomta i regjeringskvartalet og det andre er plassert på Bekkelaget i Oslo. Basal vil bruke betongkummer som bærer for renseanlegget og bruke en utskiftbar sekk med Filtralite HMR i andre og siste trinn av renseprosessen.

Geir Norden: Senior Research & Development Manager, Leca International

− Vi planlegger for at brukt filtermateriale enten kan renses for gjenbruk, eller resirkuleres og bruke materialet til å lage vanlige Lecakuler, sier Geir Norden i Leca International. Han håper å selge mye av denne nye og unike løsningen både i Europa og kanskje også i resten av verden.

Del artikkelen: