Spar penger og miljøutslipp ved å legge betongrør

Betongrør er en selvbærende konstruksjon med enorm iboende styrke. Betongrør bør derfor omfylles med grove masser som gir høyere kvalitet og en mer stabil ledningsgrøft.

Rør som tillater omfylling med stor stein, kan i mange tilfeller gjenbruke masser fra anlegget som gir store økonomiske og miljømessige besparelser.
 
Grøfteutførelse 
Grøfteutførelsen har stor betydning for rørledningens levetid og utførelsen må ses i sammenheng med robustheten til de forskjellige rørmaterialene. De hittil mest omfattende LCA analysene for lednings-anlegg har vist at transport og håndtering av masser (A5) er den delen som bidrar med størst utslipp, og at graving, transport og legging av rør som regel gir større utslipp en produksjon av røret (A1-A3). Det er derfor viktig at grøfteutførelsen tas med i vurderingen og at en benytter fordelene til de forskjellige produsentene for å sikre lavest mulig utslipp og maksimal levetid på anlegget.
 
Grove omfyllingsmasser
Grove masser gir høyere kvalitet, og en mer stabil ledningsgrøft til en lavere kostnad. I tillegg trenger grove masser som maskinkult kun å knuses en gang slik at en unngår 10-15 % finstoff som dannes ved andre gangs knusing, som er et problem på pukkverk.
Betongrør fra 400 mm kan omfylles med grove (D maks 120 mm) fra fundament og til topp beskyttelseslag.
 

Grøfteoppbygning betongrør

Gjenbruk av masser

Betongrør kan gjenfylles med stein til og med 300 mm allerede fra 30 cm over topp rør, dette øker muligheten for å gjenbruke masser fra anlegget som gir store økonomiske og miljømessige besparelser, da en slipper borttransport av oppgravde masser, samt utvinning og transport av nye omfyllingsmasser til anlegget.
 
  • Massene på veganlegg består ofte av grove utsprengte masser. Fine masser som pukk kan lett forsvinne inn i groper rundt grøfteprofilet og gjøre grøften ustabil og kan skape setninger.
  • I tillegg opprettholdes balansen i jorden, noe som igjen vil kunne bidra til å redusere teleproblemer da massene i og utenfor ledningsgrøften har samme egenskaper.
 
Uforutsette laster 
Setninger i grunnen, bevegelser fra tele, punktlast fra nærliggende steiner er forhold et rørmateriale må håndtere. Stikkrenner er spesielt utsatt da de normalt liten vannføring, og vil utsettes for luftgjennomstrømning. I kalde perioder vil det kunne dannes en betydelig frostsone rundt røret og større steiner under fundamentet vil over tid kunne presses mopp og mot rørveggen. Basal har presset en 10 cm mot et DN 800 betongrør og granittsteinen ble knust ved 25 tonns belastning uten at røret tok skade. Få andre rørmaterialer tåler en slik belastning.
 
 
Massetransport ved legging av 100 meter DN 400
Betongrør VS Korrugerte plastrør
betongVSplast lastebilskisse Bw betongVSplast lastebilskisse Pw
Borttransport av overskuddsmasser og tilkjøring av omfyllingsmasser for å legge 100 meter med DN 400 betongrør med 0,9 meters overdekning krever 24 lastebillast. Borttransport av overskuddsmasser og tilkjøring av omfyllingsmasser for å legge 100 meter med DN 400 plastrør med 0,9 meters overdekning krever 45 lastebillast.

Del artikkelen: