Separerer olje og partikler fra overvannet

Storvik Maskin AS har montert en Basal lamellutskiller i Kristiansund. Basal lamellutskiller beskytter miljøet der det foreligger fare for oljeforurensning kombinert med kraftige regnskyll.

Det er strenge krav knyttet til oljeinnhold i utløpsenden ved utslipp av vann fra forurensede områder. På anlegg innendørs har en som regel kontroll på mengden tilført vann, og kan styre dette. Ute er utfordring at vannmengden ofte er stor og uforutsigbar. Mengden regnvann som må renses kan reduseres ved at en reduserer arealet som en skal rense vann fra. Når arealet er gitt, har en til nå hatt en større utfordring.

 
Anbefalte løsningen
COWI, et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap, har prosjektert et anlegg for Stena Recycling AS. Bedriften gjenvinner avfall og skal etablere seg på området til Dale Industripark  i Kristiansund. Anlegget deres skal ligge på en 2000 kvadratmeter stor betongflate i tilknytning til sjø. Her kan en ikke redusere vannmengden ved å redusere arealet, for arealet er forhåndsbestemt. Dersom en skulle benyttet ordinære oljeutskillere ville en ha vært nødt til å fordrøye vannet før det ble renset, for å ha kontroll på tilførselen.
COWI anbefalte isteden Basals lamellutskiller.
– Det er fjell i grunnen og det ville vært store kostnader forbundet med å etablere et fordrøyningsmagasin her. Når Basal lamellutskiller håndterer store overvannsmengder og separerer olje fra regnvannet, mente vi det var riktig å bruke den her, forklarer sivilingeniør VA ved Cowi i Kristiansund, Heidi Kjøll Vevang.
Hun har deltatt i prosjektet som har vært ledet av Kirsti Grawert ved Cowi.
 
Utformet for formålet
Ordinære utskillere har koalescensfilter som gjør at oljedråpene fanges og stiger til overflaten. I lamellutskilleren strømmer vannet gjennom skråstilte, parallelle plater som øker det effektive sedimenteringsarealet. Platene fremmer laminær strømning og minsker sedimentasjons- og flotasjons-avstand for partikler og olje.
– Vi valgte å anbefale Basal lamellutskiller fordi dette er den enheten som er utformet for formålet.  På den bakgrunnen, og med den dokumentasjonen produsentene kan legge frem, synes vi det var spennende å gå for denne løsningen her, forteller Heidi Kjøll Vevang.
 
Ordinær montasje
På det 2000 kvadratmeter store område er det montert fire sandfangkummer som skal fange opp overvannet og lede det til lamellutskilleren og utslipp til sjø. Etter utskilleren er det montert en prøvetakingskum.
– Alternativet hadde vært en ordinær oljeutskiller med sandfangkum og et stort fordrøyningsmagasin. Det er en del fjell i grunnen, nå sparer en arbeidet med å fjerne fjell. Alt i alt tror jeg nok dette er både bedre og rimeligere, sier prosjektleder Peder Lyngstad  fra entreprenør Storvik Maskin AS.
Det er de som har ansvar for all infrastruktur og monteringen av rør og kummer på området.
– Arbeidet går veldig greit. Vi har et tett og godt samarbeid med konsulenten hos COWI og eieren av området. Systemet som holder tilbake oljen er kapslet inn i en ordinær betongkum. Monteringen av lamellutskilleren er ikke mer avansert enn montasjen av en hvilke som helst kum, forklarer han.
 

Del artikkelen: