Prefabrikkerte vannkummer: Ingen vei tilbake

Narmo prefabrikkerte sine første vannkummer i 1991. Nå er ferdigstilte vannkummer en selvfølge for Hamar-bedriftens kunder. Innendørs montering gir kortere anleggstid, bedre økonomi og høyere kvalitet.

– Tid er penger, også i anleggsbransjen. Vi vil ha vannkummene ferdige, blant annet fordi det gir kontinuerlig drift på grøftearbeidet. Med prefabrikasjon bruker vi omtrent samme tid på å sette bunnseksjonene i grøfta, som vi bruker på å legge en rørlengde, forteller formann Erik Østvold.– I tillegg slipper vi å styre med å montere armaturen ute i allslags vær og vind. Derfor blir kvaliteten på monteringen langt bedre når den gjøres innendørs.
Han representerer entreprenørfirmaet Hulleberg & Bø AS. De har om lag 25 ansatte og utfører både nybygg og renovering innen vann og avløp, i hovedsak for stat og kommuner.

Store prefab vannkummer
Erik Østvold har sammen med anleggsrørlegger Åge Finstad besøkt Narmo Betong for å møte VA-forums utsendte.
– Hva med rørleggeren da, når armaturet monteres her på fabrikken?
– Å, det er nok å gjøre for en rørlegger likevel. Som regel er det ikke bare hovedledning som går ut fra en slik kum, men også sideledninger og annet. Da er det ekstra viktig at kummen stemmer, for at vi skal få koblet alt på yttersiden. Jeg får ikke fullrost resultatet vi får herfra. Sigrid Narmo er også veldig løsningsorientert, og har solid erfaring når det gjelder prefabrikasjon av vannkummer, mener Finstad.

Den største kummen firmaet har kjøpt komplett, står på en overføringsledning DN600, i forbindelse med et oppdrag som selskapet utførte for HIAS (det interkommunale selskapet innen vann, avløp og renovasjon mm. i Hamar-regionen). Spesialkummen ble støpt i henhold til spesifisert tegning fra Norconsult. Prosjektet Hias overføringsledning ble utført i flere etapper, og prosjektert av både Norconsult og Rambøll Norge AS.
– Underveis i prosjektet bestemte vi oss for å forsøke å få kummen ferdigstilt fra Narmo. Da hadde vi allerede montert en ute. På grunn av størrelsen var vi litt skeptiske til om det var mulig å ferdigstille denne inne og flytte den til grøfta, men det gikk! forteller formannen.

Formann Erik Østvold og anleggsrørlegger Åge Finstad i entreprenørfirmaet Hulleberg & Bø AS.

Armaturen til vannkummene leveres til fabrikken og oppbevares samlet og trygt til montering. Så og si alle vannkummene Narmo Betong selger leveres komplette, ferdig monterte og klare for grøfta.

Strenge krav til tetthet
På de store kummene gjennomføres mottakskontrollen på fabrikken.
I dette tilfellet deltok HIAS, en representant fra grossisten, betongleverandøren og representanter fra entreprenøren. Ifølge Hulleberg & Bø foretok sluttkunden en usedvanlig grundig vurdering av kummen, armaturen og samtlige koblinger, både inn- og utvending.På prosjektet lå de fleste kummene så dypt at det ikke er mulig med avløp for drenering.  Derfor skulle de leveres vanntette, noe som stiller svært strenge krav til kumgjennomføringene.
Den siste kontrollen gjennomføres i grøfta, og her ble kummene trykktestet ved hjelp av ekstern aktør.
– Hvordan gikk det?
– Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra HIAS og er selv godt fornøyd, bekrefter formann Erik Østvold.

Innendørs mottakskontroll
Stange kommune har i mange år fått mottakskontrollen gjennomført på fabrikken og understreker at det fungerer fint.
– Når kummene leveres på anlegget skal de være klare for påkobling og ferdige til bruk. I og med at armaturen monteres her og veggene kjernebores, er det riktig å ta mottakskontrollen her også. Inne er det tørre og gode arbeidsforhold og langt bedre tilrettelagt for en god kontroll. Tenk bare om vinteren, hvis vi måtte starte med å børste snø og is av innmaten, sier byggeleder hos Stange kommune, Vidar Årnes.

– Skulle det mot formodning være noe som er galt, er det også langt enklere å få rettet opp mangler når kummen fortsatt står på fabrikken, fremfor om vi skulle fått den ut og så måtte ta den inn igjen, supplerer Odd Ivar Sørlie. Han er anleggsleder hos Maskinkraft AS, hvor han regner på anbud og følger opp jobber.

– Tenk bare på det med kjerneboring, sier anleggsleder Odd Ivar Sørlie fra Maskinkraft AS.
– Det er så mye bedre å få det utført på fabrikken etter at armaturen er montert. Det skulle tatt seg ut om jeg fortalte anleggsfolka at på neste prosjekt skal dere montere utstyret i grøfta!

– Jeg er overbevist om at montering på fabrikken gir bedre kvalitet, sier byggeleder hos Stange kommune, Vidar Årnes.

Rask fremdrift
Hvem er det som avgjør hvor armaturen skal monteres?
– Ofte står Uniklikk-skinnen beskrevet. Så er det opp til oss om vi vil kjøpe kummen med Uniklikk og ventilene ferdig montert, eller om vi vil træle med monteringen ute, svarer Sørlie.
– I Stange kommune ønsker vi at mottakskontrollen gjennomføres her, det er med på å sikre kvaliteten. Derfor er det også naturlig at innmaten monteres på fabrikken, svarer Årnes fra kommunen.Nå er det en selvfølge for Narmo Betong å levere vannkummene fiks ferdige, inkludert ferdig innsatte pakninger. Den første gangen VA-fabrikken i Hamar leverte prefabrikkerte vannkummer med armaturet i, var i 1991. Da samarbeidet flere Toten-kommuner om et storprosjekt knyttet til ny vannledning fra Mjøsa. Tre – fire entreprenører slo seg sammen og gav inn tilbud. Prosjektet var preget av stort tidspress, blant annet knyttet til rentekostnader. For entreprenørene ble det avgjørende å holde høy fremdrift og de trengte prefabrikkerte kummer.

Fremtidens løsning
– Til prosjektet leverte vi 50-60 ferdigstilte vannkummer med DN 400 duktilrør, forteller Sigrid Narmo, daglig leder av Narmo Betong.
En av forutsetningene hennes for leveransen var at det forelå armeringstegninger for å forankre rørdelene til kummene. Dette var ifølge Narmo første gangen det på denne måten ble beregnet armering i vannkummene.

– Jeg vet faktisk ikke hvordan de kunne få kummene solide og trygge nok før i tiden, da de ble støpt på plassen. Går det galt i vannkummen er det jo ”game over” reflekterer anleggslederen Odd Ivar Sørlie.
– Tryggheten handler også om betongkvaliteten. Skulle vi ha støpt forankringer og greier ute på plassen… , nei, det er uaktuelt, dette er et eget fag og skal gjøres under kontrollerte forhold. Verden er nok kommet dit at vi må få vannkummene ferdig montert, sier han.

Knapt koblet kum på 20 år
For Ringsaker kommune utfører Dobloug Entreprenør AS arbeid knyttet til ny avløpsledning samt et nytt vannverk i Mesnali, med overføringsledning til høydebasseng i fjellet. Her monterer entreprenøren PE-ledninger Ø 315 sdr 17 for spillvann og Ø 315 sdr 9 for vannledningen på et strekk som krysser fire veger og ei elv. Vannkummene leveres fra Narmo Betong, klargjort for tilkobling av PE ledninger.
– Ja, vi kjøper alltid kummene med innmaten ferdig montert, sier daglig leder Pål Dobloug. Vi har nesten ikke utført arbeid i en kum på 20 år.
– Hvorfor?
Det er  kostnadseffektivt. I tillegg heves kvaliteten når arbeidet utføres inne hvor det er tørt og alt er tilrettelagt, fremfor å utføre arbeidet i et høl ute i skogen.

Effektivt og enkelt
Samtidig utfører en annen entreprenør, M. Dobloug AS VA-arbeid for Løten kommune i prosjektet Norderhov skogen. Der legger de om lag en kilometer drikkevann, avløp- og overvannsledning knyttet til Nordreskogen boligfelt. På vannledningen er den største dimensjonen DN400.
– Er dette et typisk oppdrag for dere?
– Ja, det er det, svarer anleggsleder Knut Arnseth.
– Er det også typisk at dere kjøper kummene ferdig montert?
– Ja, det gjør vi. Det er mer rasjonelt for arbeidet vårt. Ett viktig poeng er at da blir kummene kjerneboret etter at armaturen er plassert. Det er langt bedre enn om de skulle kjernebore først, og vi skulle forsøke å montere armaturen korrekt i kummen etterpå. Ferdig kum med vannarmatur er effektivt og enkelt, så greit er det,  mener anleggsleder Knut Arnseth.

Dobloug Entreprenør AS kjøper kun ferdigmonterte vannkummer. – Det er  kostnadseffektivt. I tillegg heves kvaliteten når arbeidet utføres inne hvor det er tørt og alt er tilrettelagt, fremfor å utføre arbeidet i et høl ute i skogen, begrunner daglig leder Pål Dobloug.
Foto: Ragnhild Ekornrud.

Hos Narmo Betong monteres armaturen av Hasan Karalic. Han har lang erfaring med arbeidet og kjenner hver minste detalj.

Del artikkelen: