Ølen gjør betongen grønnere

Miljøkravene kommer fort nå. Også til rør som skal graves ned i bakken. Hos Ølen Betong er de godt i gang med et EPD-arbeid som skal vise at betongrør er det mest miljøvennlige alternativet. Spesielt når transport og installasjon ute hos entreprenør blir inkludert i det totale miljøregnskapet.

– Vi må dokumentere hele veien. Byggherre stiller krav til at det finnes en EPD med CO2-regnskap. Hovedentreprenør krever de beste produktene, inkludert dokumentasjon på antall kilo CO2-ekvivalenter. Når vi er foroverlente og frampå, så håper vi våre produkter skal bli valgt på de store prosjektene.

Det sier teknologileder Roar Vigre i Ølen Betong AS. Vi møtte ham, produksjonsleder Jostein Fosse og salgsleder betongvarer Knut Magne Østenstad til en prat om EPD-dokumentasjon på betongvarer.

Frampå i utvikling
Ølen Betong er en foregangsbedrift i utviklingen langs flere akser i betongindustrien. Ikke minst i jobben med å imøtekomme nye krav og satsinger fra det offentlige. Så også i kampen mot utslipp, for et bedre miljø.

Der har CO2-utslipp stått høyt på dagsorden siden de første forskningsprosjektene på det så dagens lys rundt 2012. Kortreiste materialer, mindre transport, egen knust maskinsand og lavkarbon ferdigbetong for 3-4 år siden er noen eksempler.

Nå er miljøfokuset rettet mot produksjon av betongvarer som kummer og rør. LCAs EPD-generator er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Nå er miljøfokuset rettet mot produksjon av betongvarer som kummer og rør. Dette er i produksjonen hos Ølen Betong

– Utslippskrav på rør og kummer er nytt for oss, selv om vi har hatt det i bakhodet lenge. Tidlig i 2019 begynte vi å se på det systematisk. På ferdigbetong og elementproduksjon har vi ligget langt framme. Men nå ser vi at det stilles krav også til betongvarer. Det kommer til å gå fort, så her er det om å gjøre å være frampå, sier Knut Magne Østenstad.

CO2-utslipp i sement
Sement er en nødvendig faktor i betongvareproduksjon. Men også en faktor som er beheftet med betydelige CO2-utslipp i seg selv.

Derfor er det viktig for Ølen Betong – og hele tørrbetong- og ferdibetongbransjen for øvrig – å bidra til å dokumentere det miljømessige fotavtrykket gjennom hele produksjonskjeden. Fra råvarer i A1, til ferdig omfylte og tildekkede rør i A5. Ølen Betong har en egen teknologigruppe som har brukt mye tid og ressurser på å dokumentere og redusere CO2-utslipp i betong. Nå skal disse erfaringene prøves ut også i betongvarer.

Ølen Betong starter nå et større prosjekt sammen med Norcem og Mapei for å få ned sementbruken.

– Betongteknisk prøver vi ut nye teknikker for å få ned verdiene. Vi starter nå et større prosjekt sammen med Norcem og Mapei for å få ned sementbruken. Målet er å forbedre CO2-avtrykk og optimalisere resepter med nye materialer og sementer, sier Vigre.

Sementen utgjør den største miljøfaktoren, og det største bidraget til det totale CO2-utslippet. Gjennom testing med forskjellige sammensetninger venter Ølen Betong på å finne en hel del interessante og framtidsrettede svar i løpet av noen måneder.

Dokumentasjon med EPD
Dokumentasjon gjennom EPD-er er en svært viktig del av dette arbeidet. Et EPD-verktøy utviklet i samarbeid mellom Basal og LCA ble tatt i bruk sent i fjor høst på betongvarer.

– Hvilke muligheter ligger i det verktøyet?
– Å rapportere, analysere og optimalisere. Det er et system som gjør det enklere å lage egen dokumentasjon. Det viktigste for en betongvarefabrikk er å få fokusert på A4- og A5-delene i kjeden. Det er der den største innsparingsmuligheten ligger. Det kan spares store mengder CO2 ved bruk av stedlige masser til omfylling. Dette gir en voldsom miljøgevinst. Dette verktøyet bidrar til å dokumentere det, sier Knut Magne Østenstad.

EPD-generatoren fra LCA gir også gode muligheter til å justere og optimalisere utslipp i A1 til A3, som betongvarefabrikken selv har kontroll på.

 

Etter en optimalisering gjennom EPD-generatoren kunne fabrikken redusere sementforbruket med ca 70 kilo på kubikken – på én type blokk alene.

Et eksempel: I forbindelse med igangkjøringen av EPD-verktøyet fra LCA analyserte Ølen Betong produksjonen av én type blokk for å lage et EPD-dokument. Etter en optimalisering kunne fabrikken redusere sementforbruket med ca 70 kilo på kubikken – bare på dette ene produktet.

– Hva det gjør med CO2-ekvivalenten på sluttproduktet?
Ganske mye! Det er litt tidlig å si akkurat hvor mye ennå. Men det er helt klart at dette gir oss gode muligheter til å få ned verdiene. Nylig la vi inn bruk av egenprodusert, kortreist tilslag. At vi slipper transport på tilslagsmassen gir enda lavere verdier, sier produksjonsleder Jostein Fosse.

Ta tak i dette – nå
Trioen hos Ølen Betong oppfordrer hele bransjen til å ta det økende miljøfokuset på alvor. Holdbarhet og fleksibilitet i omfyllingsmasser trekker i positiv retning. For karene hos Ølen betyr det at det må gjøres en jobb både i utvikling, produksjon – og ikke minst i lover, regler og standarder.

– Vi må tenke nytt og utvikle produksjonen skal vi være med på å skape Grønt-miljø for fremtiden. I tillegg må vi ta resultater og erfaringer fra våre tester med ut til bransjeorganisasjoner og myndigheter. Her for å dokumentere hvor viktig hele kjeden er. At CO2-ekvivaltenter må måles på ferdig utlagte rør med tilbakefylte masser. Levetid og bestandighet påvirker og er avgjørende for det totale regnestykket, sier Roar Vigre.

– Hva mener du med det? 
– Det er viktig å få fokus også på A4 og A5. Betong er det rette miljøproduktet, hvis vi tenker ferdig utlagt rør. Vi lager rør og kummer av naturprodukter. Ja, det er sement vi bruker, men vi må vise bransjen at dette er noe vi tar på alvor og at vi jobber for å redusere utslippene. Det er veldig viktig at bransjen prioriterer å ta tak i dette. Kravene fra byggherrer vil komme fort nå, vil jeg tro, sier han.

Ølen Betong oppfordrer hele bransjen til å ta det økende miljøfokuset på alvor. Her er fire medarbeidere fra bedriften på messen Vei og Anlegg 2018. F.v. Turid Berge, Laila Rørtveit, Kristine H. Bakkedal og Solfrid Vevatne

Del artikkelen: