Legger planer for massehåndtering

Steinmasser er en ressurs med store variasjoner rundt om i landet. Noen steder er det rikelig av den, andre steder mangelvare. Areal og politisk vilje til produksjon og lagring av steinmasser er mangelvare stort sett overalt. Regionale planer for denslags finnes pr i dag to steder.

Om du spør en entreprenør hvor som helst i landet hvordan det er med tilgang på pukk eller deponiplass i nærheten av der man opererer, så vil du sjelden få særlig positive svar. Noen steder mangler man god masse til å bygge. Andre steder mangler man plass til å lagre overskuddsstein. Da må det kjøres lange avstander med lastebil.

Gjenvinning
Det er et økende ønske i næringen om å knuse overskuddsstein eller gjenvinne masser til nye, byggbare masser. Å få tillatelse til denslags kan være en byråkratisk og politisk ørkenvandring de færreste ønsker å gi seg i kast med. Ønsket om bygging og utvikling kan være aldri så stort; Men knuseverk, maskiner, støy og støv i nabolaget vil man ikke ha.

Variasjonene er store i hvordan kommuner og fylker forholder seg til temaet. Gode og konkrete planer for massehåndtering og -forvaltning har de færreste tatt seg tid og råd til. Med noen få, hederlige unntak. Pr i dag kjenner vi til to konkrete regionale planer for massehåndtering: I Akershus og på Jæren.

Akershus fylke vedtok sin plan i oktober 2016, som et redskap i planleggingen for kommunene. Kommunene er arealmyndighet, og behandler blant annet planer for uttak av byggeråstoff, for byggeprosjekter som generer overskuddsmasser og for mottak av overskuddsmasser. De har etterlyst en regional plan for masseforvaltning som skal bidra til å møte de utfordringene kommunene har på dette området.  Den ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. Planen skal følges opp med et handlingsprogram som skal rulleres hvert år.

– Et regionalt perspektiv på masseforvaltning er avgjørende. Det gir bedre koordinering og utnyttelse av ressursene på tvers av kommunene, og reduserer unødvendig lang transport av masser. Derfor er den regionale planen for masseforvaltning viktig og nyttig for kommunenes planlegging, sier plansjef Torild Fagerbekk i Skedsmo kommune i en artikkel om planen på Akershus fylkeskommunes gamle nettside.

Inn i Viken
Ved siste årsskifte gikk Akershus fylke inn i Viken, i forbindelse med regionreformen. Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i tidligere fylke. Masseforvaltningsplanen er en av disse.

I planen understreker Akershus fylkeskommune at kommunene må se på lokalisering av mottak av overskuddsmasser i et regionalt perspektiv. For å sikre arealer for overskuddsmasser, må man sikre disse arealene i aktuelle planer og prosesser. Ikke minst med tanke på gjenvinning.

– Overskuddsmasser blir ofte sett på som et problem som det er en utfordring å få plassert et sted uten større kostnader. For å sikre varigheten av byggeråstoff og at overskuddsmassene blir sett på som en ressurs, er ulike tiltak for å øke gjenbruk en viktig del av planen.

Den samme erkjennelsen har man gjort på Jæren. Der har Rogaland fylkeskommune sammen med berørte kommuner laget en egen regional masseplan for området.

Sirkulært på Jæren
– Arealplanlegging skal bidra til bærekraftig håndtering av overskuddsmasser på Jæren, ved å legge til rette for en mer sirkulær forvaltning av råstoffene. I dag gjenvinnes bare 5-10 prosent av overskuddsmassen, erkjenner Rogaland fylkeskommune.

Overskuddsmasser er stein, jord og leire som blir sprengt eller gravd ut ved opparbeiding av tomter, veier og andre byggeprosjekter. Deler av disse massene kan brukes på stedet der de blir gravd ut. De massene som ikke kan brukes, kalles overskuddsmasser. Massene kan være iblandet tungt bygge- og riveavfall som tegl og betong.

Dersom vi øker andelen som gjenvinnes kan vi hindre mange fyllinger i natur- og landbruksområdene, og i tillegg spare ikke-fornybare ressurser av «ny» stein og grus til kommende generasjoner.

Planområdet dekker kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Kommunene har selv deltatt i planprosessen, og skal nå følge opp det faglige innholdet gjennom forpliktende vedtak i egne kommunale planer. Regionalplan for massehåndtering på Jæren skal legges til grunn for planlegging på alle nivå. Planen ble vedtatt på tampen av 2017, og gjelder perioden 2018-2040.

Del artikkelen: