Guide i klimagassjungelen

Klimagassberegninger i bygg og anlegg er en jungel. «Alle» vil ha miljødokumentasjon, men sprikende tall og haltende beregninger kan føre selv de beste på ville veier. I jungelen er det to ting som gjelder: Oversikt og riktig kunnskap. EPD-kalkulatoren Basals eiere har tilgang til er en nøkkel til begge deler.
– Dette er det svært få som kan. Basals eiere kan hjelpe sine kunder til å få ned det totale miljøfotavtrykket, sier Sogge Johnsen i Basal.

Miljøspørsmål er høyt på agendaen hos mange i bygg og anlegg. Særskilt dokumentasjon på miljøfotavtrykk står med fete bokstaver øverst på to-do-listen hos veldig mange aktører nå.

Miljødokumentasjon (EPD) er konkrete beregninger på produkter og systemer, presentert i et standardisert dokument. Krav om EPD-dokumenter kommer fra oppdragsgivere og innkjøpere i store deler av bygge- og anleggsbransjen. Dette henger tett sammen med Norges forpliktelser overfor Paris-avtalen, og et mål om å redusere klimagassutslippet med 50-55 prosent innen 2030.

Sogge Johnsen: Administrerende direktør i Basal AS.

Få kan beregne korrekt
Korrekte miljøberegninger er kun et fåtall personer i stand til å gjøre. Andre prøver å gjøre dem, gjerne med utslippstall plukket fra ulike kilder. Uten viktige bakgrunnsdata blir det fort fullstendig feil beregninger.

– Folk forstår ikke om tallene er knyttet til resept eller produkt, om de gjelder pr tonn eller kilo eller kubikkmeter ferdig betong. Selv ekspertene feiltolker dataene. De som sitter nærmest produktene kan og må bidra til å lære opp folk som skal bruke betongvarer, sier Johnsen.

Basal EPD-generator er nøkkelen til korrekte beregninger av miljøfotavtrykk på betongprodukter. Ikke nok med det. Generatoren er også et verktøy til at Basal-bedriftene selv kan optimalisere sine betongresepter. Her kan man med egne krefter avdekke alle utslipp, redusere utslipp der det er mulig og levere produkter med et lavest mulig miljøfotavtrykk. Inkludert allment akseptert dokumentasjon på dette.

Komplekse beregninger
– EPD-dokumentasjon er komplekse beregninger, som normalt ville kostet 300 000 kroner å gjøre. Pr produkt. Med Basal EPD-generator kan Basals eiere gjøre det selv, uansett produkt. Alle verdier og beregninger er verifisert av en objektiv tredjepart. Man taster inn aktuelle mengder av de ulike innsatsfaktorene, så lager EPD-generatoren automatisk riktige beregninger. Ingen kan levere så korrekte utslippstall på rør og kummer i betong som Basal-bedriftene kan med dette verktøyet, sier han.

Her understreker han hvor viktig det er at slike beregninger blir gjort i en helhet. Det holder ikke bare å levere tall på produktet fra produksjon til lager.

Transport
Transportavstander (A4) er et annet moment som ofte uteblir eller som gjøres på feil grunnlag. Det har stor betydning om produktet fraktes på lastebil fra Europa eller om det blir produsert lokalt i Norge. Slike tall må frem i analysen og derfor kan man ikke sammenligne på (A1-A3). Det er også viktig å få med at enkelte produkter har begrensing på vekt under transport, mens andre har begrensning på volum.

Hele kjeden fra støp til ferdig lagt
Massetransport er nemlig den største CO2-driveren i VA-installasjoner. Der rør skal omfylles med høyverdig pukk har denne pukken en lang vei før den kommer så langt som til grøfta. Berg skal skytes ut. Steinen skal knuses i flere trinn for å bli 8-16. Deretter skal massen lastes opp og kjøres med lastebil til grøfta.

Betongrør kan omfylles med grove masser. Gjerne gjenbruk av oppgravde masser, der det er mulig.

En EPD basert på omfylling med gjenbrukte masser gir vesentlig lavere miljøfotavtrykk enn omfylling med pukk fraktet fra pukkverk. Det er denne helheten som er så viktig å få inn i et klimagassregnskap. Her sitter fagfolk i Basals eierbedrifter i en viktig posisjon.

– Det er de som er eksperter på kummer og rør i betong. Ingen vet så mye om innsatsfaktoren i produktene som de som lager dem. Nå har de også verktøy til presist å beregne reelle utslipp i installasjonsfasen, sier han.

Johnsen mener den kompetansen bør utnyttes bedre. Han oppfordrer både oppdragsgivere og konsulenter til å bruke kunnskapen hos rørprodusentene.

– Alle ønsker å redusere klimafotavtrykk. Fagfolkene hos Basal-eierne kan med denne generatoren hjelpe byggherre, konsulent og entreprenør med å både bevise og redusere utslipp i hele prosjektet, sier han.

Vær ikke i tvil: EPD-dokumenter vil bli brukt til å sammenligne produkter, systemer og materialer.

Men det er i installasjonsfasen A4 og A5 at de virkelig store innsparingene i miljøfotavtrykk ligger.

– Gjenbruk og sirkulærøkonomi. Alle forstår at gjenbruk av oppgravde masser på stedet er bedre enn forbruk av tilkjørt pukk.

– Hvorfor er dette viktig?

– Jo, fordi leggeanvisningene til våre produkter tilrettelegger for gjenbruk av masser. DN400 og større kan bruke kult opptil 120 mm i sidefylling og beskyttelseslag. Det er det bare betong som kan. Det er viktig å ha med i vurderingen, sånn at man sammenligner epler og epler. Det er viktig at vi bidrar til at sammenligninger blir gjort på riktig grunnlag. Med Basal EPD-generator kan vi bidra til å dokumentere effekten av det entreprenøren gjør i sitt installasjonsarbeid. Vi kan hjelpe til med å bevise hvilke effekter transportavstander og massehåndtering har, sier Geir Sogge Johnsen.

Del artikkelen: