Feil og store lekkasjer på drikkevannsnettet
Slik kan det unngås

Norske rørinspektører melder om at det er lekkasjer i over femti prosent av nye vannkummer. Med Aqua-Safe merkede kummer vil lekkasjenivået reduseres til et minimum.
– Med våre Aqua-Safe vannkummer får du en garantert, sikker, trygg og komplett vannkum, sier administrerende direktør Sogge Johnsen i Basal AS.

En vannkum er egentlig et servicepunkt på drikkevannsnettet. Den blir som maskinrommet i en båt. Kummen er utstyrt med en rekke forskjellige komponenter som ventiler, rørdeler, diverse utstyr og tilhørende pakninger. I vannkummen skal det tilrettelegges for demontering, trykkprøving, pluggkjøring, desinfisering og generell drift av drikkevannsnettet.

− Som du skjønner er det mange komplekse operasjoner som skal utføres i en vannkum. Det er svært viktig at denne «arbeidsplassen» er trygg for de som skal ned for å sikre at vi får rent og trygt vann i krana, forteller Johnsen.

Helse, miljø og sikkerhet
I et trykksatt drikkevannsnett oppstår det store krefter. Flere titalls tonn, selv om det kan være vanskelig å forestille seg når man ser de små ledningsdimensjonene. Feil på anlegget kan i verste fall føre til fatale ulykker for de som jobber med å vedlikeholde installasjonene. En god vannkum skal altså ivareta HMS-hensyn både for de som arbeider med kummene, men ikke minst, også med hensyn til brukerne som skal være sikret et rent og trygt drikkevann.

− Når du bestiller en ferdig fabrikkmontert Aqua-Safe vannkum får du med en sjekkliste og en navngitt person som er ansvarlig for at nettopp denne kummen er montert korrekt, og styrkemessig vurdert i henhold til relevante normer og regler. Herunder VA-blad 112, forklarer han.

I tillegg til VA-blad 112 har Basal lagt inn en rekke ekstra normer og regler i en egen sjekkliste for å sikre kvaliteten på Aqua-Safe vannkummene.

Komplett systemleveranse
Tidligere har det vært mange aktører involvert i en vannkumleveranse, der ulike deler leveres til et anlegg og skrus sammen i grøfta. Da blir det fort problematisk å fordele ansvar og sikre at alle ledd er i ivaretatt ved leveransen av produktet. I følge tall fra rørinspektører er det lekkasjer fra mer en 50 prosent av slike nye kummer.

− Jo flere kokker, dess mere søl. Med Basal Aqua-Safe vannkum er det én person som er ansvarlig for den komplette systemleveransen. Nettopp dette ansvaret med sjekkliste og underskrift tror jeg er en av grunnene til at stadig flere kommuner og byggherrer beskriver Aqua-Safe vannkum i anbud og i VA-normene sine sier Johnsen.

Han understreker at når en sertifisert montør har skrevet under på at denne vannkummen er skrudd sammen etter alle kunstens regler, så forplikter det. Du er ansvarlig for at produktet bokstavelig talt holder vann.
− Det er nettopp dette byggherrene ser er med på å heve kvaliteten på vannledningsnettet. Dette gir trygghet på hva man får. Vi leverer produkter som skal ha hundre års levetid, og da er forutsetningen at vi har gjort hjemmeleksa vår.

Ferdigskrudde Aqua-Safe vannkummer klar for levering til anlegg.

Felles kunnskap gir styrke
Skal du bestille en vannkum er det mange aktører som står for leveranse av ulike komponenter. Selve kummen kommer fra en betongprodusent, ventiler kan komme fra flere ulike leverandører, det samme gjelder rørene, flensene, pakningene og boltene. Hvem er ansvarlig for at det ferdige produkt holder mål? Hvem sjekker at dine leverandører gjør sin del av jobben?

− I Basal, har vi store fordeler i og med at vi er flerre konkurrende bedrifter som samarbeider om kurs, kompetanse- og kvalitetshevning på våre løsninger og produkter. Når vi er flere som kan dele på kostnadene blir det lettere å forsvare de midlene som brukes på å nå den kvaliteten vi ønsker å oppnå, sier Basalsjefen.

Han forklarer at styrken til Basal er at de eies av 14 ulike bedrifter som alle bidrar med midler til å gjøre det grundige forarbeidet som må til.
− Det er mye lettere å utvikle og garantere kvaliteten på et så komplekst produkt når man gjør det i felleskap, enn om du skal gjøre dette alene som bedrift. Der er vi i Basal unike. Vi er utrolig gode på å dele kunnskap mellom bedriftene.

Ingen snarveier til god kvalitet
Johnsen forklarer at når de ulike Basaleierne er enige om denne gode kvalitetsnormen, så blir det opp til alle og enhver å konkurrere på og bli mest mulig rasjonell i produksjon og leveranser, men uten at det går på bekostning av kvaliteten.

− Ingen tar snarveier i forhold de standardiserte regimene vi har lagt til grunn for å lage en kum som kan stemples med Aqua-Safe. Denne kombinasjonen der vi samarbeider om å lage de beste produktene, men samtidig konkurrer på pris, mener jeg gjør oss svært konkurransedyktige med et høykvalitets produkt.
Oppsiden for kundene er udiskutabel ifølge Johnsen. Han er overbevist om at lekkasjenivået vil reduseres til et minimum med ferdig fabrikkproduserte vannkummer.

Jeg er ikke i tvil om at Aqua-Safe-merkede kummer er det tryggeste valget når man skal bygge ut og oppgradere VA-nettet, sier Sogge Johnsen administrerende direktør i Basal AS.

− Ut fra et miljøperspektiv er det heller ikke fornuftig å sende store voluminøse ting rundt om i landet. En Basalbedrift er alltid like om hjørnet og står parat for å gjøre tilpasninger for byggherrer og entreprenører som prosjektene ofte krever, sier han og legger til:
− Siden vi er så mange konkurrenter er det heldigvis lett for kundene å innhente priser fra forskjellige produsenter. Noe som sikrer at produsentene alltid må ligge et hestehode foran på innovasjon, pris og kvalitet.

Tredjepartskontroll
Alle Basal Aqua-Safe vannkummer med tilhørende rørdimensjoner er dimensjonert og FEM-beregnet for opptredende krefter sammen med Norconsult. Finite Element Metoden eller FEM-analyse, er en av de mest anerkjente metoder for å beregne spenninger og deformasjoner i komplekse konstruksjoner. Disse beregningene danner produksjonsgrunnlaget til samtlige Basalprodusenter. Man er derfor sikret at samme kvalitet og betingelser ligger til grunn hos hver enkelt Basalbedrift.

− Kontrollrådet kontroller også samtlige bedrifter, og sertifikater er tilgjengelig på Kontrollrådet.no. Dette er en tredjepartskontroll som sikrer en uhildet kontroll. I tillegg har vi egne kontrollører som reiser rundt til alle bedriftene og sørger for at alle gjør jobben i henhold til dimensjoneringsgrunnlaget, sier Sogge Johnsen.

Han forteller at når det gjelder Aqua-Safe vannkummer har de gjennom de siste fire-fem årene lagt ned betydelige ressurser i kurs- og kursmateriell sammen med sine leverandører. Dette for å sikre at all montering skjer i henhold til forskrifter og monteringsanbefalinger.
− Vi har også gjort grep i felleskap og kuttet ut enkelte pakninger og andre produkter som ikke er gode nok til å sikre et vannledningsnett som er lekkasjefritt i 100 år.
Basal har nå 13 tredjepartsgodkjente Aqua-Safe monteringsverksteder spredt rundt i Norge.

− Jeg er ikke i tvil om at Aqua-Safe-merkede kummer er det tryggeste valget når man skal bygge ut og oppgradere VA-nettet.

Del artikkelen: