Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

For å lette arbeidet til prosjekterende og andre brukere har Basal utviklet et effektivt, komplett og nøyaktig dimensjoneringsprogram tilpasset Storm-serien.

Programmet kan benyttes til alt frem til ferdig arbeidstegning og munner ut i et sluttdokument som beskriver hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene som er utført av programmet.

Dimensjoneringsprogrammet er basert på regnenvelopmetoden med konstant utløp. Programmet gir brukeren mulighet til å taste inn egne værdata, eller benytte de forhåndslagrede værdataene som er hentet fra meteorologisk institutt. Til programmet er det utformet en instruks som i detalj beskriver hvordan programmet skal benyttes. Både programmet og detaljert informasjon om hvordan dette skal benyttes ligger gratis og lett tilgjengelig på Basal.no.
 
Dimensjoneringsprogrammet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan vurdere resultatene til hvert enkelt prosjekt.
 
En kort bruksanvisning for programmet:
Nødvendige faktorer
En starter med å registrere værdata, og får valget mellom å legge inn egendefinerte eller hente eksisterende værdata basert på forhåndslagrede nedbørintensiteter fra ulike værstasjoner. Også gjentaksintervall skal inn i systemet. Hensynet til klimaendringene blir ivaretatt ved at en legger til en klimafaktor, normalt på 20 – 50 prosent, til nedbørintensiteten.
Tilknyttede arealer og avrenningskoeffisienter for de forskjellige områdene skal angis, det samme skal avrenningskoeffisienter og maks tillatt utslippsmengde fra magasinet. Dette er ofte bestemt av nedenforliggende betingelser i avløpsnettet. Noen kommuner har også oppgitt øvre grenser for påslippsmengder ut i fra tilknyttet areal.
Infiltrasjonsmengde
Før en velger infiltrasjonsløsning må det foretas grunnundersøkelser. Ved denne løsningen føres drensledninger ut fra magasinet og tilbake langs rørstrekket i arealer hvor massene er egnet for infiltrasjon.

Detaljene rundt dette kan en få ved å kontakte Basal direkte, eller under: ”Bruksområder” på www.Basal.no

Infiltrasjonskapasiteten kan for eksempel beregnes ved å ta en jordprøve og utføre en kornfordelingsanalyse av prøven. Medlemmer av Basal har nødvendig sikteutstyr tilgjengelig.

Kornfordelingsanalysen vil angi hvilke type masser en eventuelt kan infiltrere. Ved hjelp av tabeller får man en indikasjon på permeabiliteten til massene. Permeabilitetskoeffisienten bør være større enn 10-6 m/s. I praksis vil det si at jordarter som morene, leire og silt er lite egnet for infiltrasjon, både på grunn av lite porevolum og lav permeabilitet. Når en vet størrelsen på  infiltrasjonsarealet kan en beregne hvor mye vann som kan infiltreres i massene rundt magasinet. Denne informasjonen fylles inn i ruten «infiltrasjonsmengde» i programmet.

Etter at alle aktuelle faktorer er registrert, dimensjoneres nødvendig fordrøyningsvolum når en velger ”vis beregningsgrunnlag” i dimensjoneringsprogrammet. Grunnlaget for beregningene vises i sluttdokumentet og kan benyttes for søknad til kommunen eller for å kontrollere andres beregninger.

Forslag til løsning 
Fordrøyningsanleggets lengde og bredde bestemmes ved valg av ”Ønsket rørdiameter DN” og antall rørstrekk. Innvendig lengde beregnes ved å trykke på ”Beregn”.

En kan benytte hele rørstrekket til fordrøyningsvolum, eller en løsning hvor sand, slam og andre partikler holdes tilbake i magasinet. En kan velge et ønsket slamvolum i kubikk, eller ved å heve utløpet et visst antall millimeter fra den innvendige bunnen på røret. Da vil programmet beregne hvor stort slamvolum utløpshøyden tilsvarer, og beregner nødvendig lengde på magasinet ut fra nødvendig fordrøynings- og slamvolum.

Valg av mengderegulator
I programmet kan en velge mellom virvelkammer fra Miljø og Fluid teknikk (MFT) eller å strupe utløpsdiameteren.

Diameteren på utløpsåpning avgjør utslippsmengden og beregnes i programmet ut fra maks videreført vannmengde og vannets trykkhøyde. Tverrsnittsarealet på det strupede utløpet må beregnes når vannstanden er på høyeste nivå, slik at videreført vannmengde ikke overstiger den tillatte verdien.
Også valg av et eventuelt virvelkammer må beregnes ved maks
vannstand, slik at videreført vannmengde ikke overstiger den tillatte verdien.
Fordelen ved å bruke virvelkammer er først og fremst redusert fare for gjentetting og en noe høyere gjennomsnittlig utløpsmengde.  Basal har inngått et samarbeid med Miljø- og Fluidteknikk (MFT) og leverer forskjellige virvelkamre. De vanligste variantene av FluidVertic fra 3-30 l/s velges automatisk av programmet og kan plasseres i en DN 1200 utløpskum.
Andre kapasiteter leveres på forespørsel. MFT leverer mengde-regulatorer med kapasitetsgaranti.
Gravevolum og enklere drift
Programmet beregner forenklet arealer og volumer knyttet til gravingen, og gir brukeren mulighet til å velge mellom forskjellige grøfteskråninger varierende fra 1/1 og til  1/6.
Det inneholder også all nødvendig informasjon knyttet til krav om fundamenttykkelse samt beregning av avstand mellom rør og grøftebredde.
For å forenkle drift og vedlikehold kan anlegget utføres med adkomst med overgang til 650 justeringsring eller DN 1000 kumring. Inspeksjonselement/stigerør kan plasseres ved inn og utløp på fordrøyningsanlegget.
 
Ta hensyn til:
Sluttdokumentet som programmet munner ut i beskriver hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene som er utført av programmet. Beregningene skal alltid benyttes sammen med en vurdering fra personer med relevant VA- kompetanse.
 
Ved valg av strupet utløp bør utløpet dykkes for å redusere faren for tilstopning. Ved å anlegge slamvolum i rørstrekket, eller forbehandling i begynnelsen av rørstrekket, reduseres faren for tilstopning. En utløpskum vil ytterligere redusere faren for gjentetting, den kan også forenkle vedlikehold av utløpsarrangementet.
 
Alle betongrør er dimensjonert for å ligge med minimum 0,5 meters overdekning. I tilfeller hvor magasinet blir liggende med stor overdekning må dette oppgis ved bestilling. I Basals produktkatalog foreligger all nødvendig informasjon om maksimal overdekning for standard falsrør.
 
NB! For komplett informasjon om fremgangsmåten ved bruk av Basals dimensjoneringsprogram for overvann, se basal.no
 
Regnenvelopmetoden som Basals dimensjoneringsprogram bygger på, er basert på beregning av massebalansen i magasinet ved forskjellige regnvarigheter. Den største differansen mellom tilført og videreført volum per tidsenhet bestemmer nødvendig magasineringsvolum. Gjennomsnittlig utløpsmengde fra magasinet er satt til 70 prosent av maksimal tillatt videreført vannmengde.
 
 
 

Del artikkelen: