Bygger ny tunnel og vaskevannet renses i betongrør

I den nye Soknedalstunnelen i Trøndelag vil det forurensede vaskevannet bli håndtert i prefabrikkerte betongrør. Byggingen av tunnelen pågår nå for fullt.

Den nesten fire kilometer lange tunnelen forbi Soknedal sentrum er en viktig del av prosjektet E6 Soknedal, som innebærer bygging av 6,5 kilometer ny E6.
 
– Tunnelen er nå under sprenging. Det permanente systemet vil bli montert, når tunnelen er ferdigsprengt. Da blir de tekniske installasjonene montert i riktig rekkefølge, sier prosjekteringsleder på kontrakten Jan Håvard Øverland i Sweco.
 
Akutt giftig
Alle tunneler må vaskes. Dette bidrar til betydelige utslipp av forurenset vaskevann, som er akutt giftig for dyr og planter.
 
– Vaskevann fra tunnelrenhold har vist seg å være svært forurenset. Til dels uavhengig av trafikkmengde og tunnellengde. Utslipp av vaskevann vil kunne medføre overskridelser av grenseverdier og miljøkvalitetsstandarder, forteller NIVA-forsker Sondre Meland, som jobber med vannrelatert forskning innen samferdsel og urbane miljø.
 
I en del nyere tunneler er rensetiltak i form av sedimentasjonsbassenger etablert, men disse utgjør kun et fåtall. Nå vil Statens vegvesen bort fra den etablerte formen for naturbaserte rensebasseng og har etterlyst nye løsninger for tunnelvaskevann.
 
Nye løsninger
Meland mener at det definitivt er behov for nye løsninger:
 
–  Rensing av tunnelvaskevann for utslipp til resipient bør derfor vurderes som obligatorisk ved planlegging og bygging av nye tunneler. Det er viktig at man også går vekk fra å bruke naturbaserte renseløsninger for tunnelvaskevann, da det har vist seg å være akutt giftig for blant annet amfibier. Derfor er det behov for nye løsninger. Det er også behov for å få testet flertrinnsløsninger, sier forskeren, og forklarer videre:
–  Det vil si løsninger som ikke bare fjerner partikkelbundne forurensningsstoffer. I tillegg er det behov for å se på mobile løsninger med tanke på at de fleste tunneler i Norge er bygget uten renseanlegg.
 
 

SPRENGES: I denne delen av den nesten fire kilometer lange tunnelen vil renseanleggene bli montert. Foto: Statens Vegvesen

 
Optimale sedimenteringsforhold
Den nye Soknadalstunnelen vil få optimale sedimenteringsforhold. Den fire kilometer lange tunnelen vil få en dimensjonerende vaskevannsmengde på omlag 300 kubikkmeter. Alt dette vannet skal lagres og renses i magasiner før det slippes ut i naturen igjen.
Løsningen er basert på bruk av prefabrikkerte betongrør.  Når det forurensede vaskevannet håndteres i et lukket magasin som ikke blir påvirket av vær, vind og kraftig nedbør vil det forurensede vaskevannet få tilnærmet optimale sedimenteringsforhold, ifølge Sweco.
 
Samler opp
Kort fortalt fungerer løsningen på denne måten: Vaskevannet går via sandfangskummer i tunnelen. De minste partiklene blir med vaskevannet ut fra sandfanget og holdes først tilbake når oppholdstiden blir lengre og vannhastigheten blir roligere i magasinets første slamkammer/slamfang.
 
Kammer nummer to vil samle opp olje slik at dette kan suges opp før bassenget blir tømt. Kammer nummer tre bidrar til å oppnå ønsket volum. Alle de tre rørstrengene vil ha en innebygd kran for manuell uttapping.
 
Full kontroll
Det er valgt betongrør med en innvendig diameter på 2 meter, og hvert enkelt betongrør leveres i 2 meters lengder. Rørene settes sammen til totalt tre lengder hvor hver streng er 34 meter. Målet er å ha full kontroll på hva som slippes ut, og det vil være enkelt å ta prøver av vannet før det slippes ut i resipient.
Magasinet ligger frostfritt og vil ikke bli utsatt for frost og redusert oppholdstid i kalde perioder. Siden rørene er store skal drift og vedlikehold være enkelt. Det blir korte avstander mellom hvert inspeksjons/nedstigningshull.
 
– Spennende
NIVA-forsker Sondre Meland tror det vil komme flere slike løsninger framover:
 
– Jeg har ikke praktisk erfaring med denne løsningen, men det blir spennende å se hva slags erfaring man kommer til å få. Jeg tror, uten at jeg er helt sikker, at prefabrikkerte løsninger eller plasstøpte løsninger blir etablert i flere tunnelprosjekter nå.
 
 

FAKTA

E6 Soknedal
Prosjektet omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune. Nord for sentrum av Soknedal vil ny E6 gå i ny bru over Sokna før vegen fortsetter inn i en 3,6 km lang tunnel. Tunnelen vil komme ut i dagen 500-600 m sør for Korporalsbrua.
 
Tunnelvaskevann
I Norge er det mer enn 1000 tunneler, med en samlet lengde på over 800 kilometer. Vaskevannet fra sterkt trafikkerte tunneler inneholder høye konsentrasjoner av flere miljøgifter, samt såpestoffer som kan gi akutte effekter på dyre- og planteliv i bekker og vassdrag.
 
De fleste tunnelene i Norge har i dag ingen annen behandling av vaskevannet enn et sluk med sandfang. Rengjøringshyppigheten varierer betydelig mellom ulike tunneler avhengig av blant annet årsdøgntrafikk. Og vaskevannet går ofte rett ut i nærmeste bekk, elv, innsjø eller fjord.

Del artikkelen: