BASAL vil ta montering av vannkummer opp på et helt nytt nivå

ASKØY: – Her kan monteringen av blågodset i vannkummene skje under gode og kontrollerte forhold i rene og fine omgivelser, smiler daglig leder for NOBI Espen Mikalsen.

Han viser rundt i NOBIs flunkende nye bygg. I en egen hall har NOBI testet og lagt til rette for montering av vannkummer.
– På denne veggen her vil vi henge opp sjekklister og utførelsesdetaljer. Det skal være enkelt for operatørene å finne fram til de riktige delene og vi vil kontrollere at alt blir riktig, sier Mikalsen.
 
Uheldig med grøftemontering
I dag skjer monteringen av vannkummer ofte ute i grøfta rett ved en kloakkledning. Det er lite heldig, understreker Terje Reiersen teknisk sjef i Basal.
 
– Vann er et viktig næringsmiddel, og det bør derfor stilles strenge krav til hygiene. Basal mener derfor at prefabrikkerte vannkummer er det eneste riktige og ønsker å ta monteringen opp på et helt nytt sikkert og trygt nivå.
 
Mye plunder og heft
I dag finnes det mange varianter av armatur og konsoller. Dette kompliserer valg og monteringen.
 
– Ved montering i grøfta skaper dette mye plunder og heft. Det finnes mange forskjellige armaturer og boltene passer ikke alltid. Enten er de for lange eller så er de for korte. Det sløses i det hele tatt veldig mye med tid og ressurser. Det er billig å gjøre det riktig med en gang, sier Mikalsen.
I tillegg er det behov for spesialutstyr for å stramme boltene, føyer Reiersen til:
– Ofte finnes ikke dette verktøyet på byggeplassene.
 
Med utgangspunkt i VA-miljøblad 112 jobber Basal med å lage en felles industrinorm for montering av vannkummer. Planen er at den skal ferdigstilles i år sammen med produsenter av blågodsarmaturer.
 
Feil dimensjonering
Basal og Ulefos påbegynte arbeidet med å utarbeide en egen industri-standard for montering av komplett vannkum. Terje Reiersen, oppfordrer alle relevante aktører til å innarbeide sine produkter i denne standarden. Han føler seg slett ikke trygg på at alle vannkummene er dimensjonert riktig for belastningene som de faktisk blir utsatt for.
 
– En tegning som jeg fikk tilsendt, ville påført kummen en belastning på over 100 tonn. Den var dimensjonert for 30 tonn, forteller Reiersen. Han understreker at lastkravene fra 80-tallet er ikke tilpasset dagens behov med hensyn til materialvalg og behov for materialoverganger.
 
– Det som var 30 tonn den gang har blitt 45 tonn i dag. Det er det flere årsaker til, men hovedgrunnen er at man i dag ofte benytter helsveiste PE-ledninger som påfører forankringen termiske tilleggskrefter.
– De nye kravene i VA- Miljøblad nr. 112 er derfor noe som ønskes velkommen av hele VA-bransjen. Men det er ikke tilstrekkelig med de skjerpede kravene. Selve monteringen må også utføres korrekt, med riktig utstyr og i rene omgivelser.
 
Hygenisk: Montasje innomhus sikrer at alt skjer i kontrollerte og rene omgivelser.
Foto: NOBI
 
 
Etterlyser strengere krav
Den påbegynte industristandarden skal nå i første omgang sluttføres i et samarbeide mellom AVK og Basal. Den skal inneholde alle relevante krav til montering, forankring av konsoll, dimensjonering av konsoll og kum. Den setter også krav til korrekt verktøy og utstyr og stiller klare krav til innemiljø ved montering av armatur.
 
– Hygiene er viktig, og da er det ikke nok å sette krav til at montasje skal skje innomhus. Det må skje i kontrollerte og rene omgivelser.  Det blir også stilt krav til merking, emballering og håndtering.
Ifølge VA-Miljøblad skal montør av prefabrikkert vannkum minimum ha ADK 1-serifikat.
 
Sikker og trygg vannkum
Vi mener at det bør stilles strengere krav til monterings- og komponentkompetanse enn det som er pensum i ADK-opplæringen, sier Reiersen. Dette var også en intensjon i forbindelse med utarbeidelsen av VA-Miljøbladet. Derfor skal det utarbeides kursmateriell, blant annet basert på krav i industristandarden, og det vil bli gjennomført kurs med avsluttende eksamen. Videre vil det bli satt krav til bestått eksamen for å kunne montere slike kummer, og kummer som er montert etter denne industristandarden av personell med eksamensbevis, vil få eget og beskyttet produktnavn.
 
– Dette vil gi sluttbruker trygghet for at komplette vannkummer med et slik produktnavn tilfredsstiller VA-Miljøblad nr. 112 på alle punkter og sikrer tilfredsstillende hygiene for det viktige næringsmiddelet det her er snakk om. Vi har fått overveldende positive tilbakemeldinger på å utvikle denne type vannkummer, og at det blir mer rasjonelt og sikkert at det gjøres på fabrikk. Også entreprenører og byggherrer (kommuner) har gitt tydelige tilbakemeldinger på at man ønsker komplette vannkummer levert på byggeplass, samt at man reduserer antall mellomledd som håndterer de forskjellige delproduktene som inngår.
 
 
 

Del artikkelen: