Basal lamellutskiller

Løsningen ved fare for oljesøl kombinert med uforutsigbare overvannsmengder.

Basal lamellutskiller beskytter miljøet der det foreligger fare for oljeforurensning, kombinert med kraftige regnskyll og varierende vannmengder. Typiske arealer er høgt trafikkerte veier, parkeringsplasser, industriområder og lignende. 

Mens Basal koalescensutskiller er ideell for bilvaskeanlegg, bensinstasjoner og verksteder, hvor en har kontroll på hvor, når og omtrent hvor mye vann og olje som må håndteres, tar Basal lamellutskiller hånd om de uforutsigbare potensielle forurensningene.
 
Renser overvannet
Basal lamellutskiller beskytter miljøet ved å holde tilbake oljeforurensninger. Olje stiger til overflaten, og tyngre partikler sedimenterer til bunnen av utskilleren. Tilbakeholdt olje og partikler holdes adskilt fra strømningsveien. Derfor er det liten fare for oppvirvling og utskylling av allerede tilbakeholdt olje og sedimenter, selv når utskilleren tilføres ekstreme vannmengder.
Overvann kan inneholde mye partikler, slam og forurensninger. For å redusere vedlikeholdsbehovet /tømmehyppigheten til lamellutskilleren bør overvannet passere et sandfang før det tilføres lamellutskilleren.
 
Funksjon
Vannet strømmer gjennom skråstilte lamellplater. Dette er parallelle plater som øker det effektive sedimenteringsarealet. Platene fremmer laminær strømning og minsker sedimentasjons- og flotasjonsavstand for partikler og lette væsker. Lamellutskillerens renseeffekt er omvendt proporsjonal med tilført vannmengde.
En regnbyge har varierende intensitet. I begynnelsen av regnskyllet er intensiteten ofte lav, så øker den, før den etterhvert avtar igjen. Lamellutskilleren er utviklet for å ta hensyn til nettopp dette. I begynnelsen av regnskyllet vil avrenningen være lav, men det er i dette tidsrommet forurensningene vaskes vekk fra overflaten, og da er renseeffekten best. Utover i regnskyllet øker avrenningen, mens rensegraden til lamellutskilleren avtar. På dette tidspunktet er med stor sannsynlighet det meste av forurensningene skylt vekk fra området, og allerede tilbakeholdt i utskilleren. 
 
Dimensjonering
Lamellutskillerens virkningsgrad deles inn i tre nivåer avhengig av tilført vannmengde i liter per sekund. Dens store hydrauliske kapasitet gjør den godt rustet til å takle ekstreme nedbørssituasjoner uten at vannet sendes i bypass. Samt å gi god tilbakeholdelse av diverse forurensninger ved de mer normale regnskyllene. Derfor er det hensiktsmessig å basere utskillelsen på de mindre, og mer normale nedbørshendelsene.
 
 

Del artikkelen: