Miljøkummen fra Telemark

Å fjerne miljøgifter fra vann har vært svært krevende. Helt til nå. En ny kumløsning fra Telemark Technologies byr på en fiks ferdig, standardisert løsning.

Etter mer enn ti års utvikling er Miljøkummen nå i ferd med å tas i bruk. Løsningen renser ut miljøgifter fra vann med unik, norskutviklet fiber.

– At store bykommuner bestemmer seg for å starte rensing av overflatevann er uhyre interessant. Det er allment kjent at avrenning fra tette flater i bymiljøer inneholder miljøgifter. Det er nettopp det Miljøkummen er bygget for å rense.

Det sier daglig leder Torgeir Straand i Telemark Technologies. Han etablerte selv det lille selskapet i 2011, som et grep for å samle ulike selskap der han var involvert i utvikling for andre på én samlet plattform.

Fra offshore til VA
Mye av den aktiviteten var da rettet mot offshore- og undervannsvirksomhet. Selskapet har også solid kompetanse på VA, og er som du kanskje vet i et samarbeid med Basal om Aqua-Safe servicekontor.

Telemark Technologies har en finger eller tre med i mye annet også. Miljøkummen, for eksempel. En filterkum utviklet av Telemark Technologies selv, for å fjerne miljøgifter fra vann. Eksempel på slike miljøgifter er PCB, dioksiner og PAH. Sistnevnte er en forkortelse for Polysykliske aromatiske hydrokarboner, og er forenklet sagt en gruppe tjærestoffer. Felles for de miljøgiftene er at de er uheldige for deg, meg og de fleste andre biologiske mekanismer. De er også svært vanskelige å filtrere ut i vannfasen.

Slår følge med vannet
Legg til at miljøgifter er et nokså vanlig innslag i forurensninger i urbane miljøer, og gjerne slår følge med regn, bekker og elver ut i havet.

Eco-fiber er norsk, fra Telemark Technologies.

Telemark Technologies har i over ti år jobbet med utviklingen av en filterteknologi som skal kunne gjøre det som til nå har vært så vanskelig: Å skille miljøgifter ut fra vannet. En spesialutviklet fiber – Eco-fiber – står sentralt.

– Rensefiberen er testet i en rekke laboratorier gjennom flere år. Den er installert i flere prosjekter, og har oppnådd oppsiktsvekkende resultater, sier Straand.

Miljøkummen er en filterkum Telemark Technologies har utviklet som en standarisert plattform for installasjon av denne fiberteknologien i et renseanlegg for overvann. I kummen er det installert standardiserte filterapplikasjoner der fibermaterialet fanger opp miljøgifter idet forurenset vann renner gjennom kummen. I mai i år ga Fylkesmannen i Innlandet grønt lys for et nytt prosjekt på Toten.

Renser sigevann på Toten
Der skal renseteknologien og Miljøkummen bygges i et anlegg som skal rense forurenset sigevann fra Toten Cellulose.

Metoden beskrives slik i søknaden:
Forurenset grunnvann skal samles i en avskjærende grøft i et område hvor det tidligere er påvist PCB i grunnen. Vannet skal føres via et sedimenteringsrør til en miljøkum. Der skal vannet filtreres gjennom et fibermateriale (kalt Eco-fiber, utviklet av Telemark Technologies).
Fiberen har spesielle egenskaper som gjør den i stand til å fange opp PCB samt andre organiske miljøgifter. Renset vann skal føres tilbake i grunnen via en infiltrasjonskum i enden av anlegget.
Sedimenteringsløsningen i forkant av miljøkummen vil trolig ha en gunstig effekt på partikkelbundet forurensning. Eksempelvis tungmetaller.

Venter krav fra myndighetene
Torgeir Straand venter et betydelig oppsving i denne typen renseteknologi. Ikke minst på overvann i urbane miljøer, der klimaendringene framover gjør betydelig utvikling og investeringer nødvendig.

– Nå finnes teknologien. Den er testet, og er tilgjengelig i standardiserte løsninger. Da forventer at det kommer myndighetskrav om å fjerne en del svært farlige miljøgifter fra vann, sier han.

Miljøkummen er en standard kum utvendig, med avansert filterteknologi innvendig.

Del artikkelen: