Et briljant renoveringsprosjekt

Nobi ønsket å få vist frem de mange fordelene ved Basal Briljantkummene, Os kommune ønsker et optimalt VA-anlegg og entreprenøren var motivert for å prøve ut et nytt kumkonsept.

Resultatet er et VA-prosjekt med i alt 37 Briljantkummer og strålende fornøyde aktører.
Vi sitter i arbeidsbrakka til entreprenør Hylland AS i Os kommune. Hylland har ansvaret for omlegging og rehabilitering av Stegen VA-anlegg, i kommunen like sør for Bergen. Byggefeltet i de bratte knausene opp fra fjorden ble etablert på 1960 og -70-tallet. Inni-mellom boliger og frodige hager ligger bygg for småindustri og handel. Det er et idyllisk sted, egentlig. Nå skal det utvides, menførst måtte en gjennomføre kapasitetsøkning og fornying av ledningsnettet.
 
Det er hit Nobi har levert i underkant av 40 Basal Briljant-kummer, de nye kumtypene Basal har introdusert det siste året.
 
Omfattende ryddejobb
Hylland har fjernet gamle asbestrør og fellesledninger. De har montert nytt separatsystem, overvannsledning og et betydelig antall sandfangkummer. Arbeidet begynte i november 2014 og ble ferdig ved årsskiftet 2015-2016. Dimensjonene på overvann er fra DN 160 opp til DN 250. Det dreier seg om ca. 1000 meter rør. Hva det blir i høydemeter skal være usagt, for her er det bratt!
– Opprinnelig ble anlegget prosjektert med standard bunnseksjoner.
 
Da Nobi begynte å regne på det, så de at dette var et prosjekt som kunne egne seg for utprøving av Basal Briljant, forteller konsulenten Stein Hallgren. Han er eier av og utførende i Ing. Stein Hallgren VVA-Planlegging a.s.
 
Egnet seg for Briljant
– Ja, nå når vi produserer Briljant-kummene, ønsker vi å benytte disse optimale renneløpskummene på flest mulig prosjekter. Når jeg regnet på alle rørdelene etc som standardkummenr behøver (som f. Eks bend på inn- og utløp, og dimensjonsoverganger) så jeg at vi burde gå for Basal Briljant her i Stegen, forteller Geir Gammelsrød, salgskonsulent hos VA-leverandør Nobi AS.
 
Avgjørelsen ble tatt i et samarbeid mellom entreprenøren og produsenten, kommunen og konsulenten, og det nikkes blant dem som sitter rundt bordet. Her er konsulent Stein Hallgren, Geir Gammelsrød, prosjektingeniør Siril Langhelle, som er byggeleder fra Os kommune, samt rørlegger Remi Sandvik, anleggs-leder Fredrik Årvåg og daglig leder Kjell Trengereid fra Hylland AS. VA-forum har bedt om å få høre deres samlede erfaringer fra Briljantprosjektet.
Stegen VA-anlegg, i Os, er et omleggings- og renoveringsprosjekt utført av entreprenør Hylland AS.
I det kuperte, trange og tett bebygde området er det montert 37 Basal Briljant-kummer.
Fornøyd anleggsleder
”Utfordrende” kan bety så mangt. Det er ikke sikkert en skal benytte de virkelig store superlativene for å beskrive prosjektet. Men byggefeltet er trangt, med et virvar av smågater, bygg og ledninger fra flere etapper og hoveddelen av anlegget i meget bratt terreng. Entreprenøren har montert noen rene gjennomløpskummer, mens andre er forholdsvis spesielle, med avvinklinger og høye sideløp. I to av Briljant-kummene snus faktisk vannstrømmen. To av kummene er DN 1200, de øvrige er DN 1000. De største har for øvrig hevede sideløp, det høyeste er 50 cm, med vertikal vinkel på muffene i kummen, slik at en får samme fall på ledningsnett som i kum.
 
Skreddersydd industrikvalitet
Basal Briljant-kummene er industrifremstilte kummer som lages på bestilling, i høykvalitet selvkomprimerende betong, som gir ekstremt glatte overflater. Fordi kummene er støpt i en operasjon er det samme betongkvalitet og ingen støpeskjøter i kummen. Renneløp fremstilt med Briljant kan fåes i dimensjonene fra DN 150 opp til DN 1200, med mulighet for tilknytning av alle kjente rørtyper.
 
Produksjonsprosessen starter med at alle relevante data registreres i et eget nettbasert program. Dette er faktorer som antall sideløp, høyde på sideløp, fall på hovedløp, dimensjoner og rørtype på hovedløp og sideløp, samt utformingen av renne og banketthøyde. Når beskrivelsen er godkjent, sendes den elektronisk til en freserobot, som freser ut en form fra en kvadratisk eps-blokk. Så fraktes formen til den aktuelle Basal-fabrikken, hvor bunnseksjonen støpes. Resultatet blir nøyaktig slik det er vist på tilsendt tegning.

Basal Briljant-kummene spesialproduseres for hvert enkelt tilfelle, og blir optimale for den enkelte oppgaven kummen skal løse. I henhold til Norsk vanns rapport nr. 172/2009  «Trykktap i avløpsnett» er det som oftest ønskelig å utføre retningsendringer i kum.

Spennende prosess
Entreprenøren har forsynt Geir Gammelsrød med all nødvendig data for hver enkelt kum. På bakgrunn av disse har han utarbeidet forslag til utførelsen av kummene, disse har han sendt tilbake til entreprenøren for godkjenning.
– Vi har brukt utkastene fra Geir for å ta en ny gjennomgang. Det er en grei kvalitetssikring for å være helt trygge for at alle detaljene blir ivaretatt, sier anleggslederen.
Etter eventuelle justeringer hos Nobi har beskrivelsen så blitt sendt tilbake til Hylland, før endelig bestillingen ble sendt til freseroboten.
– Vi er vel enige om at dette er en riktig prosess, i hvert fall nå i starten. Jeg må innrømme at da Geir ringte og sa at nå er den første kummen på tur oppover, var det spennende. Men det ble riktig og det har gått bra forklarer Fredrik Årvåg hos Hylland.
 
Tro på Briljant
– Men hva med selve prosessen. Har den vært mer eller mindre krevende enn dere er vant med?
– For min del har det vært likt. Jeg har bestilt en 5 – 6 – 10 kummer i slengen, og fortalt hvilken vi trenger først. Så har det gått helt glatt, svarer anleggslederen.
I dette tilfellet, med såpass mange kummer, har bestillingene gått fra entreprenøren i forholdsvis god tid. Noen uker, som regel.
– Når det er trangt og du vet at de trenger kummene om fjorten dager, er det godt å få bestillingen tidlig, forklarer salgskonsulenten hos Nobi.
– Jeg trodde en utfordring på rehabilitering er at en ikke kan være trygg for hva en finner i bakken, og at det kan gjøre det vanskelig å bestille kummer før en har gravd opp det enkelte punktet?
– Nja… Det stemmer, men det er størst usikkerhet i starten. Etter hvert som du blir kjent med området, forstår du hva de har gjort tidligere. Noen overraskelser blir det alltid underveis, men det har gått bra. Og som sagt: Briljantkummene har svart til forventningene, og kan disse brukes på rehabilitering, så har jeg virkelig stor tro på Briljant på nyanlegg, sier anleggslederen hos Hylland, Fredrik Årvåg.
 
Enklere montering
Hva mener så mannen som har koblet kummene, rørlegger Remi Sandvik?
– Fordi det er fall i selve kummen, må vi tenke litt annerledes når vi skal avrette før kummen plasseres. Vi må også tenke på høydeforskjellen på fallet inn og ut. Men dette er bare en omstillingsprosess og monteringen har vært helt grei. Den største utfordringen jeg kan se er selve kumtyngden. De på DN 1200, med hevede sideløp, var tunge. Det kan bli utfordrende der det er dårlig tilgjengelighet. Til gjengjeld, når en er klar over dette, så kan en planlegge i forhold til det. Dessuten var det greit å montere kummen uten å måtte styre med masse bend og overganger. Særlig der hvor en ellers må til med muffeoverganger og annet, er det godt å slippe koblinger, understreker rørleggeren.
 – Dessuten må de egne seg enda bedre på nyanlegg, og der er det som regel lett å komme til med store maskiner.
 
Rørleggerens synspunkter
– Men på nyanlegg er vel anleggene så enkle at en like gjerne kan benytte de gamle kummene?
– Vel, betongkvaliteten er bedre på Basal Briljant-kummene og vi sparer en del bend. I tillegg er hydraulikken i kummen svært god. Du får rett og slett en bedre flyt på vannet i Briljantkummene, vannet oppfører seg annerledes. Rennene har en optimal form, du slipper avvinkling fra ledningen til kummen, hydraulikken forbedres og du unngår den gravingen som er i de gamle kummene. Den glatte fine overflaten og gode betongkvaliteten, gir også lavere friksjon. Men det avgjørende blir vel uansett kostnaden. Pengene rår, sier rørleggeren.
– Det kan være utfordrende å fortelle en byggherre at han må velge Basal Briljant fordi kummen varer i 100 år og du slipper slitasjen i renneløpet.
 
Totalkostnaden er viktig
– Det hender jeg får tilbakemeldinger om at disse kummene blir for dyre. Da setter jeg opp et reelt regnestykke. Med Basal Briljant må en se på pris for komplett kum samt en meter utenfor kummen. Når vi priser Briljant snakker vi om en totalkostnad, og når vi ser på den, satt opp mot gamle, ordinære kummer med dimensjonsoverganger, bend og greier, så er Basal Briljant klart regningssvarende. I de tilfeller en skal inn med spesialløsninger, hvor en må støpe igjen eksisterende løp, meisle, kjernebore og i realiteten skape en ny kum, er det ikke tvil om at Briljant blir langt billigere og bedre, understreker Geir Gammelsrød.
– Hva med monteringstiden?
– En må jo være tilstede uansett, men vi sparer den tiden vi tidligere brukte for å koble alle bendene og skjøtene. Vel så viktig er at jo færre skjøter vi får på utsiden, jo færre svake punkt får en. Og jo færre skjøter, jo bedre er det, for jo mindre fare er det for at det skal lekke i en skjøt. Dessuten går det alltid ekstra tid med til å finne frem alle delene og koblingene, minner anleggslederen om.
 
Et bedre anlegg
– Vi i kommunen er opptatt av å få best mulig anlegg. Her var det en fin mulighet for å prøve ut noe nytt, så da anledningen kom, var det riktig å si ja til å prøve ut Briljant på dette prosjektet. Nå har vi samlet erfaringer. Til syvende og sist er det kvalitet og økonomi som blir avgjørende for våre valg, mener byggeleder Siril Langhelle i Os kommune.
 
Hva mener så konsulenten?
– Med den kvaliteten som er i kumbunnen på Briljant, tror jeg kommunen har fått et bedre anlegg nå. Basal Briljant er utført i selvkomprimerende kvalitetsbetong, det er noe helt annet enn tidligere.
– Betyr det at de gamle kummene ikke er gode nok?
– Hadde vi bare kjent til de gamle kummene, så hadde vi vært sikre på at de var bra nok. Men vi ser jo nå at med alle strømningsendringene som skjer inne i kummene, den optimale hydraulikken og selve betongkvaliteten som er langt bedre, er Briljant-kummene noe helt annet, svarer Stein Hallgren, fra Ing. Stein Hallgren VVA-Planlegging a.s.

Del artikkelen: