Lager fisketrapper i betong

Kulverter, stikkrenner og bruer kan skape vandringshinder for fisk. I Levanger kommune førte utbedringer av ei bru til store problemer for ørreten.

– Ei ny stikkrenne av plast med en diameter på om lag to meter, førte til at vannhastigheten ble for høy for fisken. I tillegg ble spranget opp for høyt for ørreten, som ikke klarte å gå opp til gyteplassene sine, forteller salgsleder i Midt-Norsk Betong Roar Olsen.

Utviklet nye løsninger
Med Naturmangfoldloven, EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften har stikkrenner og kulverter som vandringshinder for fisk og andre vannlevende organismer fått økt oppmerksomhet.
I Trøndelag vekker fallende ørretbestand i Trondheimsfjorden bekymring, og fiskeriforvaltningen krevde at Statens vegvesen fant en bedre løsning for denne brua i Levanger kommune.
– Utførende entreprenør tok kontakt med oss, og slik fikk vi dette oppdraget. Vi leverte betongterskler som ble montert inne i røret og flere kummer som fungerer som ei fisketrapp, forteller Olsen.

TERSKLER: I Flora ved riksvei 14 har det blitt gjennomført flomsikringstiltak med spesielle krav til tilrettelegging for fisken. I alt 15 betongrør ble utstyrt med spesialtilpassede terskler.

FORBEDRING: Nå er vandringsforholdene for ørreten betraktelig forbedret.

Bremser vannhastigheten
Terskelen bidrar til å bremse vannhastigheten gjennom kulverten.
– Tanken er at det skal bli mer eller mindre stillestående vann inne i røret. Innenfor hver terskel dannes det 40 cm med vannspeil, som fisken kan hoppe opp i. Nå er vandringsforholdene for ørreten betraktelig forbedret.

Flere prosjekter
Dette er ikke det eneste fisketrapp-prosjektet i Nord-Trøndelag. I Flora ved riksvei 14 har det blitt gjennomført flomsikringstiltak med spesielle krav til tilrettelegging for fisken. I alt 15 betongrør ble utstyrt med spesialtilpassede terskler, som også skal brukes som fisketrapp.
Denne leveransen ble utført av Loe Rørprodukter AS i samarbeid med Midt-Norsk Betong Verdal AS. Rørene ble bestilt av utførende entreprenør for prosjektet Røstad Entreprenør AS.

Det er mange fordeler ved å benytte betongrør til fisketrapper:
 
Det er enkelt å prefabrikkere tersklene i spissenden på et betongrør, og tersklene festes enkelt med dybler (armeringsjern) til rørveggen.
 
Monteringen går raskere siden fisketrappen er ferdig når rørene er lagt, og en slipper vanskelighetene med vedheft mellom plast og betong som er en utfordring.
 
Mange mener også at betong skaper et mer naturlig inntrykk og passer godt inn i en steinlagt mur.
 
NB! For å øke kapasiteten på stikkrennen skal alltid muffenden på røret plasseres mot innløpet til elven/bekken.
Har kartlagt kulverter
Det er ikke bare i Trøndelag hvor det er fokus på vandringshinder for fisk. Statens vegvesen har kartlagt kulverter ved riks- og fylkesveger i region nord som er fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
– Vi har sammen med fylkesmennene jobbet med dette i forbindelse med «Vannforskriften», forteller Ingrid M. Vågnes Hjelle i Statens vegvesen som også har medvirket til Statens vegvesens rapport «Frie fiskeveier. Utbedring av vandringshinder for fisk».
Hjelle forteller at det stort sett er kulverter ved de gamle vegene som har vandringshinder.
– Tidligere var vi ikke like bevisst på disse tingene. Vi har blitt flinkere, sier hun. I forbindelse med Vannforskriften vil det bli vedtatt en nasjonal tiltaks- og forvaltningsplan.
– Den vi trolig bli klar i løpet av våren, forteller Hjelle

ILLUSTRASJON: Norconsult

FAKTA

Med Naturmangfoldloven, EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften har stikkrenner og kulverter som vandringshinder for fisk og andre vannlevende organismer fått økt oppmerksomhet.
Målsetningen er at nye vegtraséer skal planlegges slik at krysningspunktene mellom veg og vann tilrettelegges på en måte som gir minst mulig inngrep i vassdraget, slik at nye vandringshindre ikke skapes.
 
KILDE: Statens vegvesens rapport «Frie fiskeveier. Utbedring av vandringshinder for fisk»

Del artikkelen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email